Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2081/GM, 30 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2081/GM

betreft: [klager] datum: 30 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingstandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Limburg-Zuid te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 21 juni 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De beroepscommissie hield zitting op 16 september 2011 in de p.i. Vught. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De inrichtingstandarts verbonden aan de p.i. Limburg-Zuid is niet ter zitting
verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 6 april 2011, betreft het teveel afslijpen van de tand.

2. De standpunten van klager en de inrichtingstandarts
Klager heeft in zijn beroepschrift het volgende aangevoerd.
Er is te veel van klagers voortand afgeslepen. Er is eerder 0,5 cm dan 0,5 mm van de tand afgeslepen. Behalve dat het resultaat niet mooi is, heeft klager ook pijn aan de tand. Er zijn geen vervolgafspraken geweest. Althans de data die genoemd zijn
betreffen een zaterdag en data waarop klager naar het ziekenhuis was en dus nooit zou kunnen komen bij de tandarts. Daarbij zijn er ook nog twee gaatjes gemaakt waar klager nog steeds last van heeft.

De inrichtingstandarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Na vier maal afwezig te zijn zonder bericht van afmelding is klager bij de tandarts geweest.
Hij gaf aan pijnklachten te hebben. Bij controle bleek er geen sprake van pijn. Het afslijpen (corrigeren van het incisale vlak) is met goedkeuring van klager gebeurd, omdat de distale punt uitstak. Hierbij is minder dan 0,5 mm weggeboord.
Op 19 juli 2011 is klager op verzoek van het hoofd zorg door de tandarts gezien. Hierbij zijn twee foto’s gemaakt en is aangegeven dat de tandarts klager na de vakantie van de tandarts zal behandelen voor zijn klachten.

3. De beoordeling
Op grond van de stukken, waaronder de verrichtingenkaart, is de beroepscommissie van oordeel dat de inrichtingstandarts niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Er zijn geen aanwijzingen dat de tandarts te veel van klagers tand zou hebben afgeslepen. Verder
komt uit de stukken naar voren dat de medische dienst ten aanzien van klagers klachten voldoende zorg heeft betracht. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, H.J.P. Kroeze en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 30 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven