Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2436/GB, 11 oktober 2011, beroep
Uitspraakdatum:11-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2436/GB

Betreft: [klager] datum: 11 oktober 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 maart 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het huis van bewaring van de locatie De Berg te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft gedurende zijn verblijf in de locatie De Berg geen bezoek kunnen ontvangen van zijn vader, moeder, tweelingbroer en zus, omdat zij niet over vervoer beschikken. Tevens is het bezoekuur
’s morgens van acht uur tot negen uur waardoor het voor klagers ouders onmogelijk is om op bezoek te komen. Klagers zaak dient voor de rechtbank te Lelystad. De p.i. Haarlem ligt dichterbij Lelystad dan de locatie De Berg.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft in de locatie De Berg. Er is sprake van een insluiting binnen het rechtsgebied van het Gerechtshof Arnhem. De bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van een detentie. In sommige gevallen is het mogelijk om een alternatief te
bieden. Dit is nu echter niet het geval. Klagers medeverdachten zijn ingesloten in Doetichem, Almere en Zwolle. Deze inrichtingen liggen binnen het rechtsgebied van het Hof Arnhem. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat plaatsing van klager in
een
inrichting waar een medeverdachte verblijft niet mogelijk is in verband met het onderzoek. Een voorlopig gehechte gedetineerde dient in of nabij het parket van insluiting, in dit geval het arrondissementsparket Zwolle, te verblijven. Gelet op deze
contra-indicatie kan de p.i. Almere niet worden aangeboden als alternatief. Het feit dat de zaak dient voor de rechtbank te Lelystad verandert niets aan de situatie. Ook dan is er geen sprake van plaatsing in een aanpalend arrondissement. Bij
aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit beleid een uitzondering worden gemaakt. Er moet dan sprake zijn van bijvoorbeeld een medische noodzaak. De aanvangstijden van het bezoek vallen onder de verantwoordelijkheid van de inrichting. Het
b.s.d. van locatie De Berg heeft laten weten dat klager op korte termijn intern overgeplaatst zal worden. De bezoektijden zullen dan verschoven worden naar vrijdagmiddag van half vier tot half vijf.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de p.i. Haarlem teneinde weer contact te kunnen hebben met zijn ouders, broer en zus. Voor de selectie van gedetineerden geldt het uitgangspunt dat voorlopig gehechten, gelet op het belang van een
goede rechtsgang, in een h.v.b. worden geplaatst in danwel nabij het arrondissement van vervolging. Nu klagers zaak niet voor de rechtbank Zwolle dient, maar voor de rechtbank Lelystad, moet de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van
de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden
opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 11 oktober 2011

secretaris voorzitter

Naar boven