Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1532/GA, 13 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1532/GA

betreft: [klager] datum: 13 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 april 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zoetermeer in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, terwijl klagers beklag betreffende een ordemaatregel van uitsluiting van deelname aan een of meer bepaalde activiteiten, te weten alle kerkelijke activiteiten die worden geleid door of namens de
dominee, voor onbepaalde tijd, gegrond is verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep aangevoerd dat ten onrechte geen tegemoetkoming is toegekend.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich verenigen met het oordeel van de beklagcommissie geen tegemoetkoming toe te kennen. De beklagcommissie heeft immers de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen en zulks betekent dat de rechtsgevolgen van de
vernietigde beslissing, voor zover mogelijk, door de directeur ongedaan worden gemaakt, dan wel in overeenstemming worden gebracht met de uitspraak van de beklagcommissie. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van F.A. Groeneveld, secretaris, op 13 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven