Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/3053/GB, 30 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/3053/GB

Betreft: [klager] datum: 30 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 september 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 3 oktober 2011 te melden in de locatie Groot Bankenbosch te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 28 juni 2011 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 dagen. Voornoemde uitspraak is op 13 juli 2011 onherroepelijk geworden. Op 9 september 2011 is klager opgeroepen zich op 3 oktober 2011 te melden in de locatie Groot Bankenbosch.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klagers thuissituatie maakt het onmogelijk om de straf op 3 oktober te ondergaan. Klagers partner is aan het herstellen van een dubbele borstamputatie. Klager moet voor zijn partner zorgen omdat zij
zich niet zelfstandig kan redden. Voor medische informatie wordt verzocht contact op te nemen met de arts van klagers partner. Klagers faillissement wordt op 11 oktober 2011 opgeheven en hij probeert de schade zo beperkt mogelijk te houden. Klager is
aan het werk als zzp’er en hij heeft een klus die tot ten minste 1 november 2011 duurt. Als klager deze klus kan afmaken, dan kan hij zijn faillissement afwikkelen waardoor de schade zo beperkt mogelijk blijft. Klager vraagt om uitstel van de straf
totdat het weer rustig is en zijn partner is hersteld.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager voert in zijn beroepschrift gronden aan voor het verkrijgen van uitstel die hij niet heeft aangevoerd in zijn bezwaarschrift. In de bezwaarprocedure was er geen
sprake van een medische noodzaak en thans liggen hiervan geen bewijsstukken. De selectiefunctionaris ziet geen aanleiding om positief te beslissen inzake het verzoek van klager. Daarbij verwijst de selectiefunctionaris naar de passage van het
faillissementsverslag dat opheffing bij gebrek aan baten het enige alternatief is voor afwikkeling van het faillissement. Klager geeft aan dat hij moet verschijnen op de zitting van 11 oktober 2011. Klager kan dit, nadat hij zich op 3 oktober 2011
heeft
gemeld bij de locatie Groot Bankenbosch, kenbaar maken aan de directeur van de inrichting.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Groot Bankenbosch is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klagers
stelling dat hij voor zijn partner moet zorgen niet feitelijk is onderbouwd. Hetgeen klager heeft aangevoerd omtrent de opheffing van zijn faillissement is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep zal derhalve
ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, mr. L.M. Moerings en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 30 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven