Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1818/JA, 29 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:29-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1818/JA

betreft: [klager] datum: 29 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.M. Klomp, namens

[...], geboren op [1994], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2011 van de beklagcommissie bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Juvaid te Groningen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. S.M. Klomp om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 50,= in de vorm van een etentje in restaurant Benz in Groningen met eventueel een bioscoopbezoek toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag vanwege vormverzuim betreffende een
disciplinaire straf van opsluiting in een afzonderingsruimte voor de duur van zeven dagen, en gegrondverklaring van het beklag op inhoudelijke gronden, voor zover de ondergane afzondering langer dan zeven dagen heeft geduurd, op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De toegekende tegemoetkoming staat niet in verhouding tot het door hem ondergane leed. Eerder heeft hij een tegemoetkoming van
€ 50,= gekregen voor één dag ten onrechte opsluiting op zijn kamer. Hij dient voor elke dag dat hij kou heeft moeten lijden in de isoleercel een schadevergoeding van € 50,= te krijgen, derhalve in totaal € 350,=. Verder vindt hij het erg jammer dat
door
de groepsleiding zijn lievelingstrui van G-star kapot is gemaakt. Klager bood geen verzet toen hij werd gesepareerd en de groepsleiding had hem niet zo hardhandig hoeven aan te pakken waardoor zijn trui kapot is getrokken. Hij wil graag een extra
tegemoetkoming van € 100,= om een nieuwe trui te kunnen kopen.
Klager wil graag zijn beroep mondeling toelichten als de beroepscommissie dat nodig acht.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Klager is door eigen handelen uiteindelijk in een afzonderingsruimte geplaatst. Klagers beklag is vanwege formele gebreken gegrond verklaard, maar inhoudelijk ongegrond verklaard. Tegemoetkomingen dienen
zoveel als mogelijk in natura te worden verstrekt. Zodra duidelijk was dat de afzonderingsruimte te koud was, is klager teruggeplaatst naar zijn kamer. De toegekende tegemoetkoming is daarbij passend. Het aangedane leed is van beperkte aard.
Eerst in beroep brengt klager naar voren dat zijn lievelinsgtrui met het G-star merk kapot is. Klager is zelf verantwoordelijk voor het niet opvolgen van instructies en als gevolg daarvan het gecontroleerd onder controle brengen, met als mogelijk
risico
dat kldeingsstukken kunnen beschadigen. Niet waarschijnlijk en ook niet bekend is dat hij toen een trui van dat merk droeg.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich op basis van de stukken en de aard van het beroep voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten daarom af.

Vaststaat dat klagers beklag gegrond is verklaard vanwege drie formele gebreken bij het opleggen van de disciplinaire straf opsluiting in aan afzonderingsruimte van 2 tot 9 januari 2011. Verder staat vast dat het beklag inhoudelijk gegrond is verklaard
omdat op de duur van die disciplinaire straf niet de op 1 januari 2011 ondergane dag afzondering op de eigen kamer in mindering is gebracht. Klagers beklag tegen de disciplinaire straf is verder inhoudelijk ongegrond verklaard.
De beklagcommissie heeft vanwege de bedoelde gegrondverklaring van het beklag een tegemoetkoming toegekend en daarbij meegewogen dat de warmtevoorziening in de afzonderingsruimte ontoereikend is geweest.
Klagers beroep is alleen gericht tegen de hoogte van de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming en de beroepscommissie dient derhalve uit te gaan van de door de beklagcommissie vastgestelde feiten.

De beroepscommissie kan zich verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het gaat feitelijk om een tegemoetkoming voor drie formele gebreken en een dag te lang verblijf in een afzonderingsruimte die te koud was.
Voorbij dient te worden gegaan aan de eerst in beroep naar voren gebrachte verklaring
dat door het optreden van de groepsleiding zijn lievelingstrui van het merk G-star is beschadigd. Klager heeft ter zitting van de beklagcommissie weliswaar verklaard dat zijn lievelingstrui is beschadigd, maar heeft over de aard van de schade en de
oorzaak daarvan bij de beklagcommissie geen mededeling gedaan, zodat de beklagcommissie daarop ook geen uitspraak heeft gedaan.

Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, prof. dr. Th.A.H. Doreleijers en prof. dr. P.H. van der Laan, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven