Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1515/JB, 29 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:29-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1515/JB

Betreft: [klager] datum: 29 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. Visser, namens

[...], geboren op [1991], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 13 mei 2011 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 augustus 2011, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Heuvelrug, locatie Eikenstein te Zeist, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. B.J. Visser, en de selectiefunctionaris [...]
en [...] beleidsmedewerker.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad, afgewezen.

2. De feiten
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak van 26 november 2009 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze maatregel is begonnen op 18 december 2009.
Klager verbleef in j.j.i. Rentray, locatie Rekken. In verband met sluiting van die inrichting is klager op 6 september 2010 overgeplaatst naar de j.j.i. Het Keerpunt in Cadier en Keer.
Op 24 februari 2011 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de j.j.i. Rentray, locatie Lelystad.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek om overplaatsing als volgt toegelicht.
Klager wil graag naar de j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen, waar hij eerder in detentie heeft verbleven en het goed met hem ging. Het Hof Den Bosch heeft ook in het arrest van 26 november 2009 geadviseerd klager in die inrichting, dichtbij de woonplaats
van zijn ouders, te plaatsen. Zijn ouders willen dat klager behandeling krijgt, maar niet per se in Het Keerpunt. Het gaat op zich goed, maar klager krijgt daar niet de behandeling die hij nodig heeft en dat frustreert hem. Klager is gefocust op zijn
doel en toekomst. Hij doet overal aan mee, maar desondanks komt hij niet verder. De inrichting komt niet na wat hem gezegd is. Klager kan daar zijn kappersopleiding niet afronden. Hij doet al tien maanden lang mee aan het AKA-traject dat normaal zes à
zeven maanden duurt, maar hij heeft nog steeds geen verlofstatus waarmee hij extern de kappersopleiding kan volgen. In het AKA-traject kan hij alleen maar metselen en hij heeft niet de intentie daar later iets mee te gaan doen. Hij voldoet aan de
opdrachten, maar krijgt er niets voor terug. Hij spreekt elke dag met zijn behandelcoördinator, maar krijgt niet wat hij wil. Hij kan dus niet toekomstgericht bezig zijn en loopt daardoor enorme vertraging op in zijn ontwikkeling. Anderen ziet hij veel
sneller doorstromen. Klager gaat dingen opkroppen en komt op deze manier in een ongewenste standstill-situatie terecht. Het frustreert hem dat er veel over en voor hem wordt gepraat, en dat er niets van zijn behandeling terechtkomt. Het is niet juist
dat hij niet meer overgeplaatst zou willen worden. Het gaat om zijn toekomst. In Rentray, locatie Lelystad, kan hij wel een kappersopleiding volgen. Volgens de inrichting en de selectiefunctionaris is het beter de in Het Keerpunt gestarte behandeling
niet te doorbreken. Klagers behandeling is echter al vaker doorbroken en steeds heeft hij de draad weer weten op te pakken. Nu zijn ontwikkeling in Het Keerpunt stagneert, is het beter hem naar Rentray, locatie Lelystad over te plaatsen als De
Hunnerberg geen optie is.
Hij mocht op eigen gelegenheid naar de zitting van de beroepscommissie komen, omdat hij vier maanden lang zijn opdrachten heeft gedaan.

Door en namens de selectiefunctionaris is inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht.
Het Hof Den Bosch heeft geadviseerd tot plaatsing en behandeling van klager in De Hunnerberg of een andere inrichting in de buurt van zijn ouders. Plaatsing in De Hunnerberg is echter niet aan de orde, omdat deze inrichting geen landelijke bestemming
voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen heeft en klager in een inrichting met een dergelijke bestemming moet worden behandeld. Daarom is klager aanvankelijk geplaatst in Rentray, locatie Rekken, die wel de bedoelde landelijke bestemming heeft. Na
sluiting van die inrichting is klager overgeplaatst naar de behandelgroep voor licht verstandelijk beperkten in Het Keerpunt. Volgens Het Keerpunt krijgt klager daar de behandeling die hij nodig heeft. Het belangrijkste argument om klager niet over te
plaatsen is zijn behandeltraject niet te doorkruisen.
Het conflict tussen klager en de groepsgenoot is uitgesproken. Klagers veiligheid is daarna niet meer in gevaar geweest.
Klager heeft inmiddels de eendaagse onbegeleide verlofstatus. Zodra het AKA-traject succesvol is afgerond, kan de verlofstatus op het verzoek van de directeur worden uitgebreid met verlofmomenten voor het volgen van een externe kappersopleiding.
De dag voor de zitting heeft de selectiefunctionaris telefonisch contact gehad met de gedragsdeskundige van Het Keerpunt. Daaruit komt naar voren dat klager goed in zijn vel zit en niet meer overgeplaatst zou willen worden. Klagers ouders waren
aanwezig
bij de bespreking van klagers perspectiefplan en staan niet positief tegenover een overplaatsing van klager naar Lelystad.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn ten tijde van de bestreden beslissing de behandelinrichtingen bestemd.
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een normaal beveiligde afdeling van de j.j.i. Het Keerpunt landelijk bestemd voor de onderbrenging van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
Het Hof Den Bosch heeft geadviseerd klager te behandelen in een inrichting voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen en hem te plaatsen in De Hunnerberg te Nijmegen of een andere inrichting op korte reisafstand van zijn ouders.

Vaststaat dat klager vanwege zijn in pro justitia rapportage geconstateerde licht verstandelijke handicap en gedragsstoornis behandeld moet worden in een j.j.i. of een afdeling daarvan, die bestemd is voor de behandeling van jeugdigen met een licht
verstandelijke handicap. De Hunnerberg heeft een dergelijke bestemming niet, zodat een plaatsing van klager in die inrichting niet aan de orde is.
Het Keerpunt te Cadier en Keer en Rentray, locatie Lelystad, hebben wel een dergelijke bestemming.

Aan de orde is de vraag of de selectiefunctionaris in redelijkheid klagers verzoek tot overplaatsing van Het Keerpunt naar Rentray, locatie Lelystad, heeft kunnen afwijzen.

Klager meent dat overplaatsing naar Rentray, locatie Lelystad uit behandeloogpunt beter voor hem is, omdat hij in Het Keerpunt niet de behandeling krijgt die hij nodig heeft. Hij kan daar niet in het door hem gewenste tempo gericht aan zijn toekomst
werken en geen kappersopleiding volgen.

Volgens Het Keerpunt krijgt klager daar de behandeling die hij nodig heeft, waarbij hij stapsgewijs meer vrijheden krijgt. Dit is een continu en langlopend maar noodzakelijk proces. Klager overziet dit proces niet en kan alleen naar de gevolgen op
korte
termijn kijken. Dit maakt dat hij zijn behandeling als onvoldoende benoemt. Klager heeft na zijn overplaatsing moeten wennen, maar laat stabieler gedrag zien dan voorheen. Als zijn stabiele gedrag voortgezet kan worden, kan diepgang in de behandeling
worden aangebracht met gedragsverandering als beoogd resultaat. Volgens Het Keerpunt zal door een overplaatsing weer een nieuwe gewenningsperiode moeten plaatsvinden en zal zijn behandeling een terugslag kennen. Volgens Het Keerpunt is een
overplaatsing
een verschuiving van problemen en geen aanpak daarvan.
Klager heeft inmiddels de eendaagse onbegeleide verlofstatus. Zodra het AKA-traject succesvol is afgerond, kan de verlofstatus op verzoek van de directeur worden uitgebreid met verlofmomenten voor het volgen van een externe kappersopleiding.

In het licht van het voorgaande is een overplaatsing van klager naar Rentray, locatie Lelystad, naar het oordeel van de beroepscommissie niet in het belang van klagers behandeling. De beroepscommissie is niet bevoegd te treden in de wijze van
behandelen
door een j.j.i., maar begrijpt dat de kans groot is dat door een overplaatsing het inmiddels bereikte weer teniet zal worden gedaan, waardoor klager weer van voren af aan zal moeten beginnen en zijn behandeling dus vertraging zal oplopen.
Bovendien zal door een overplaatsing naar Lelystad de reisafstand voor klagers ouders toenemen.
De beroepscommissie raadt klager aan zich in te blijven zetten voor zijn behandeling in Het Keerpunt, ondanks dat dit in een langzamer tempo verloopt dan hij zelf wenst. Daarbij kan het raadzaam zijn dat klager met zijn behandelaars bespreekt dat hij
het gevoel heeft dat er veel over en voor hem wordt gesproken en er niet naar hem wordt geluisterd.

Gelet op het voorgaande kan de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. B.J. de Jong, voorzitter, prof. dr. Th.A.H. Doreleijers en prof. dr. P.H. van der Laan, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 29 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven