Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1951/GM, 27 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1951/GM

betreft: [klager] datum: 27 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van en nader toegelicht door mr. J. Verschuren, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 juni 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 6 januari 2011, betreft het feit dat de voorzieningen in klagers cel, gelet op klagers lengte en omvang, lichamelijke problemen veroorzaken.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft het volgende aangevoerd. Klager weegt 230 kg en is 2,07 meter lang. De voorzieningen in zijn cel zijn te klein voor hem. Klager heeft een kort geding aangespannen. Ofschoon de Voorzieningenrechter begrip had voor zijn situatie, dient hij
eerst een beklagprocedure te volgen. Op zijn klaagschrift heeft klager geen reactie gehad. Daarom heeft klager een bemiddelingsverzoek bij de medisch adviseur ingediend.
Namens klager is daar nog aan toegevoegd dat klager inmiddels aangepast meubilair heeft ontvangen maar dat daardoor de cel zo vol is dat hij zich nauwelijks nog kan bewegen. Klager heeft door zijn lengte en omvang wel degelijk medische
complicaties.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, niet nader toegelicht. Dit standpunt luidt als volgt. Klager heeft een kort geding aangespannen. Bemiddeling in zaken die onder de rechter zijn is niet zinvol.
Inmiddels is klager overgeplaatst en is de klacht door hem niet meer behandelbaar.

3. De beoordeling
Niet is gesteld of gebleken dat de cel van klager om medische ter beoordeling van de inrichtingsarts staande redenen, een ander interieur zou dienen te krijgen. Het is de zorgplicht van de directeur te bewerkstelligen dat er adequate voorzieningen voor
de gedetineerden beschikbaar zijn. Klager zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht.

Overigens is op 4 augustus 2011 klagers onderhavige beroep betreffende de te kleine voorzieningen doorgestuurd naar de beklagcommissie met het verzoek dat in behandeling te nemen.
Uit een nadere reactie van het waarnemend hoofd van de medische dienst van de p.i. Krimpen aan den IJssel van 16 augustus 2011 blijkt daarenboven dat er een gesprek is geweest met een directielid om klagers meubilair aan te passen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, C.J. Ruissen en J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 27 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven