Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2434/GB, 5 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2434/GB

Betreft: [klager] datum: 5 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.G.H. Janssen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich te melden in de gevangenis van de locatie Westlinge te Heerhugowaard niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Bij uitspraak van 15 mei 2009 is klager veroordeeld tot een vrijheidsstraf. Klager heeft op 20 januari 2011 een verklaring ondertekend waarin hij aangeeft gevolg te zullen geven aan een oproep zich te zullen melden in een beperkt beveiligde inrichting
(b.b.i.). Bij brief van 28 maart 2011 is klager opgeroepen zich te melden op 28 april 2011 voor het ondergaan van zijn vrijheidsstraf. In het kader van capaciteitsgebrek werd klager uitstel verleend en werd hem op 8 april 2011 een oproep gezonden
gericht op melding op 1 augustus 2011 in de gevangenis bij de locatie Westlinge.

3. Ontvankelijkheid
Uit de reactie van de selectiefunctionaris, d.d. 9 augustus 2011, blijkt dat klager zich niet heeft gemeld op 1 augustus 2011 in de gevangenis van de locatie Westlinge. Dit betekent dat hij zich heeft onttrokken aan detentie en daarmee zijn status als
zelfmelder heeft verloren waardoor hij niet meer in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. Tegen deze achtergrond heeft klager geen belang bij de beoordeling van het beroep. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn
beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.J. ten Ham, secretaris, op 5 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven