Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1302/GA, 20 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1302/GA

betreft: [klager] datum: 20 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 april 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 augustus 2011, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft a. een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van drie dagen ingaande op 27 januari 2011 en b. de verlenging van de onder a. genoemde maatregel voor de duur van
twee dagen ingaande op 30 januari 2011.

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a. en b. ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Hij begrijpt vooral de verlenging van de ordemaatregel niet. Hij was inmiddels overgeplaatst naar de afdeling K en begrijpt niet hoe hij vanaf de nieuwe afdeling de orde en de rust op de afdeling I zou kunnen verstoren. Ook de ordemaatregel vermeld
onder a. is ten onrechte opgelegd.
Er was niets aan de hand op de afdeling. Op ISD-afdelingen wordt de hele dag gedreigd en worden dingen gezegd als: ‘Je kan de bloedkanker krijgen, tyfusmongool, hoerenjongen etc.’ . De gedetineerden riepen geen andere dingen dan gewoonlijk. Klager
voelde zich niet bedreigd en heeft niets gemerkt. Niemand was boos op hem.
Hij wilde niet naar de ISD-afdeling. In het PPC heeft hij meer mogelijkheden, kan hij basketballen en tennissen.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op de afdeling K was onrust ontstaan rondom klager en een medegedetineerde. In verband met zijn eigen veiligheid is de ordemaatregel opgelegd. De dreiging van onrust en het beeld dat er van klager was, maakten dat de directeur klager niet meer op de
ISD
wilde handhaven. De dreiging van onrust gold voor beide afdelingen. De selectiefunctionaris is geadviseerd om klager weer voor het PPC te selecteren. In afwachting van de overplaatsing heeft de ordemaatregel voortgeduurd.

Door het secretariaat van de Raad zijn bij het Bureau Selectiefunctionarissen het selectieadvies van de p.i. Vught en de selectiebeslissing voor het PPC van 2 februari 2011 opgevraagd en aan klager toegestuurd.

Vervolgens is de directeur verzocht om een nadere schriftelijke toelichting die op 13 september 2011 op het secretariaat van de Raad is ontvangen en waarvan een afschrift is toegestuurd aan klager. De directeur heeft meegedeeld dat in het PMO van 25
januari 2011 door de psychiater is geconcludeerd dat er sprake was van een dusdanige psychopathologie dat een terugplaatsing naar het PPC geïndiceerd was. Aan het b.s.d. van de ISD is gevraagd adviezen door de verschillende disciplines op te laten
maken
met betrekking tot het overplaatsingsverzoek. Op 2 februari 2011 is het verzoek tot plaatsing in het PPC opgemaakt en verzonden naar het bureau selectiefunctionarissen. Klager is vervolgens op 4 februari 2011 wederom in het PPC geplaatst.

3. De beoordeling
Uit de stukken en de toelichting ter zitting is gebleken dat klager, die vanuit het PPC op een ISD-afdeling was geplaatst, de onder a. en b. vermelde afzonderingsmaatregelen zijn opgelegd in verband met zijn psychische gesteldheid en de orde en de
veiligheid op de afdeling/binnen de inrichting, in afwachting van klagers herselectie.
Gedurende de afzondering is klager overgeplaatst naar een andere afdeling, waar de afzonderingsmaatregel is verlengd als vermeld onder b. omdat de herselectie nog niet was gerealiseerd.
De beroepscommissie is van oordeel dat de onder a. en b. vermelde ordemaatregelen in afwachting van klagers herselectie niet als onredelijk of onbillijk kunnen worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de
beklagcommissie bevestigen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. J.P. Balkema en J.M.L. Pattijn MSM, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 20 september 2011

De voorzitter is buiten staat om deze uitspraak mede te ondertekenen.

secretaris

Naar boven