Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0602/GA, 19 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/602/GA

betreft: [klager] datum: 19 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...]o, verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 februari 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Noordsingel te Rotterdam, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de voornoemde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman voornoemd om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het feit dat klager op 2 oktober 2010 geen recreatie heeft gehad wegens personeelsgebrek, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is verzocht het beroep mondeling toe te lichten. Voorts is aangevoerd dat en waarom hij het niet eens is met de beslissing van de beklagcommissie.

De directeur heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. De beoordeling
Namens klager is verzocht het beroep mondeling toe te lichten. Daar het verzoek om te worden gehoord enige onderbouwing mist, wijst de beroepscommissie het verzoek van klager af.
Nu de gevolgen van de bestreden beslissing niet meer ongedaan zijn te maken kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de beslissing van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de
uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd voor zover daartegen beroep is ingesteld en aan klager zal een tegemoetkoming worden toegekend van € 5,= .

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,= .

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 19 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven