Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0596/GA, 19 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/596/GA

betreft: [klager] datum: 19 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.D. Kupelian, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 januari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij het Detentiecentrum Zeist, betreffende een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder tv, waarvan één dag
voorwaardelijk, wegens het niet opvolgen van aanwijzingen/uitvoeren van opdrachten van het personeel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het Detentiecentrum Zeist in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman voornoemd om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Pbw wordt het klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen ingediend. Een na afloop van deze termijn
ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.
Het klaagschrift van klager dateert van 29 november 2010 en is gericht tegen een beslissing van de directeur genomen op 18 november 2010. Klager heeft zijn beklag dan ook niet binnen de wettelijke termijn gedaan. Die vaststelling is ook door de
beklagrechter gedaan en de beklagrechter heeft vervolgens geoordeeld dat er geen sprake is van een dusdanige termijnoverschrijding dat klagers beklag niet langer behandeld zou kunnen worden. Dat is echter geen wettelijk criterium, terwijl
omstandigheden
waaruit kan worden afgeleid dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest niet aannemelijk zijn geworden. De uitspraak van de beklagrechter kan dan ook niet in stand blijven. De uitspraak zal worden vernietigd
en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 19 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven