Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2734/GV, 19 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2734/GV

betreft: [klager] datum: 19 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 augustus 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof toegewezen onder de voorwaarde dat klager het verlof in IJsselstein doorbrengt.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft moeite met de voorwaarde, omdat hij graag wil solliciteren naar een baan. Hij wil actief zijn op de arbeidsmarkt en alles op de rit hebben als hij vrijkomt. Dat is ook de bedoeling van
doorfaseren.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Na gegrondverklaring van klagers beroep 11/2128/GB is de verlofaanvraag alsnog goed gekeurd. Op 18 augustus 2011 is beslist dat klager vanaf 26 augustus 2011 gedurende 60 uur algemeen verlof kon genieten. Gelet op de uitgebrachte adviezen en de
uitspraak is de voorwaarde opgelegd dat hij zijn verlof door zou brengen in IJsselstein en contact diende te vermijden met slachtoffers. Klager heeft niet verzocht aan het b.s.d. om te mogen solliciteren buiten IJsselstein. Hij heeft geen documenten
overgelegd, waaruit blijkt dat hij op een van de verlofdagen een uitnodiging had voor een sollicitatiegesprek. Had klager dit verzoek wel gedaan dan had de selectiefunctionaris een afweging kunnen maken. Gelet op het strafrestant zijn er nog voldoende
mogelijkheden om zich te oriënteren op een baan. In het geval dat klager een werkgever zou moeten bezoeken, zou bekeken kunnen worden of hiertegen bezwaren zijn in verband met slachtofferconfrontatie.

3. De beoordeling
Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, met aftrek, wegens verkrachting en poging tot verkrachting. De datum van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is nog niet bekend. Zijn fictieve einddatum is
bepaald op 4 april 2012.

Nadat op 8 augustus 2011 klagers eerdere beroep 11/2128/GV tegen afwijzing van zijn tweede verlofaanvraag gegrond is verklaard, heeft de Staatssecretaris klager op 18 augustus 2011 alsnog verlof verleend onder de voorwaarde dat hij dit verlof in
IJsselstein doorbrengt.
Klagers beroep is gericht tegen deze laatste voorwaarde. De voorwaarde zou klager te zeer beperken in zijn sollicitatiemogelijkheden c.q. de kans op werk.

Uit de reactie namens de Staatssecretaris volgt dat klager geen verzoek heeft ingediend om te mogen solliciteren buiten IJsselstein, noch een uitnodiging heeft overgelegd voor een sollicitatiegesprek. Klager kan, indien hij het voornemen heeft om
buiten
IJsselstein te solliciteren, een dergelijk verzoek alsnog aan de selectiefunctionaris voorleggen.
De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op het bovenstaande, niet aannemelijk is geworden dat de aan het verlof verbonden voorwaarde klager zou beperken in zijn mogelijkheden om te solliciteren c.q. een baan te vinden en dat derhalve de
beslissing
van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 19 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven