Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2350/GB, 27 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2350/GB

Betreft: [klager] datum: 27 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 17 september 2008 gedetineerd. Hij verblijft sedert 21 februari 2011 in de gevangenis van locatie De Schie te Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Het is zinloos om fasering als dwangmiddel te gebruiken, want een mens moet zelf bereid zijn om te veranderen. Klager heeft zich goed gedragen in de inrichting. Hij heeft geen rapporten gehad en
er
zijn geen incidenten geweest. Het is voor klager van belang dat hij kan wennen aan zijn terugkeer in de maatschappij.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager weigert deel te nemen aan het programma Terugdringen Recidive (TR). Gelet op de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting en de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden die weigeren deel te nemen
aan
een traject in het kader van een programma TR niet in aanmerking komt voor plaatsing in een b.b.i. Het niet deelnemen aan het programma TR betekent niet dat een gedetineerde verstoken blijft van elke vorm van verlof of begeleiding gericht op
resocialisatie.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden die weigeren deel te nemen aan een traject in het kader van het programma TR niet in aanmerking voor plaatsing in een
b.b.i. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is juist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 27 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven