Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2445/GB, 27 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:27-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2445/GB

Betreft: [klager] datum: 27 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.J. Visser, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie De Boschpoort te Breda ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 juni 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis van de locatie Torentijd te Middelburg. Op 6 juli 2011 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie De Boschpoort, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager is vanwege een vermeende mishandeling van de zoon van één van de medewerkers van de locatie Torentijd overgeplaatst naar de locatie De Boschpoort. Uit de stukken blijkt niet welke functie
bovengenoemde medewerker vervult en of hij bij zijn dagelijkse werkzaamheden in contact komt met de gedetineerden. Klager is van mening dat de medewerker privé en werk gescheiden dient te houden. Klager verblijft ver van zijn familie en vrienden,
waardoor hij weinig tot geen bezoek kan ontvangen. Klager is hierdoor geïsoleerd geraakt, hetgeen de aan hem opgelegde straf onredelijk verzwaart.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager wordt ervan verdacht dat hij samen met een ander de zoon van één van de medewerkers van de locatie Torentijd ernstig heeft mishandeld. Klager is daarom tijdens
zijn preventieve periode uit de locatie Torentijd geplaatst. De directeur van de locatie Torentijd heeft vervolgens aangegeven dat klager voorlopig niet welkom is in de inrichting. Klagers verblijf in de locatie Torentijd belemmert de medewerker in
diens functioneren. Klager had niet geplaatst mogen worden in de locatie Torentijd. Dit is abusievelijk toch gebeurd. Het is niet van belang te weten welke functie de betrokken medewerker bekleedt. De medewerker komt tijdens zijn werkzaamheden
veelvuldig in contact met de gedetineerden. Klager ontvangt regelmatig bezoek van zijn vriendin. De opmerking dat klager geïsoleerd raakt is derhalve overdreven.

4. De beoordeling
4.1. De locatie De Boschpoort is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Uit de door de selectiefunctionaris overgelegde gegevens blijkt overigens dat klager frequent bezoek krijgt van zijn vriendin. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 27 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven