Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2690/GV, 20 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2690/GV

betreft: [klager] datum: 20 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.G.C.P. Smits, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 9 augustus 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster, alsmede haar raadsman, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klaagsters verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Klaagster wil incidenteel verlof om haar woning leeg te kunnen halen en haar persoonlijke eigendommen mee te nemen. Klaagster gaat er van uit dat de directeur een positief advies heeft gegeven en zij
is niet bekend met adviezen en inlichtingen die tot een negatieve beslissing zouden moeten leiden. Klaagster is doende een huisbewaarderschap met betrekking tot de woning te realiseren.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Incidenteel verlof kan worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde waarbij de aanwezigheid van de gedetineerde noodzakelijk is. Klaagster hoeft niet aanwezig te zijn bij het ontruimen van een
gedeelte van haar woning. Ze kan familie of vrienden inschakelen om dat te doen.

De directeur van de locatie Ter Peel heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klaagster ondergaat een preventieve hechtenis.

Op grond van het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna de Regeling), kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde,
waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. In de artikelen 22 tot en met 31 van de Regeling is voorts een aantal gevallen opgesomd waarin incidenteel verlof kan worden verleend. Die opsomming is niet limitatief, voorstelbaar is dat er andere gevallen
zijn waarin de gedetineerde in aanmerking kan komen voor de toekenning van incidenteel verlof. Ook voor een ontruiming zoals door klaagster aangevoerd kan, mits de noodzaak voor klaagsters persoonlijke aanwezigheid daarbij voldoende aannemelijk is
gemaakt, incidenteel verlof worden verleend. De beroepscommissie overweegt evenwel dat de noodzaak van klaagsters aanwezigheid niet aannemelijk is geworden. Derhalve kan de beslissing van de Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende
belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 20 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven