Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2742/GB, 20 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2742/GB

Betreft: [klager] datum: 20 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 augustus 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing dat klager zich op 15 november 2011 dient te melden bij de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge te Heerhugowaard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is op 21 januari 2009 door het Hof ’s-Gravenhage veroordeeld tot een gevangenisstraf van 337 dagen. Voornoemde uitspraak is op 5 april 2011 onherroepelijk geworden. Op 8 augustus 2011 is klager opgeroepen om zich op 15 november 2011 te melden in
de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) van de locatie Westlinge voor de tenuitvoerlegging van de nog resterende vrijheidstraf van 158 dagen.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Betwist wordt dat reeds eerder uitstel is verleend. Er is telefonisch contact geweest over klagers gratieverzoek. Ook is het niet juist dat klagers vrouw in staat is om een kind van haar broer op te vangen. Klager verzoekt om de melddatum met vier tot
vijf maanden uit te stellen. Zijn vrouw is in verwachting van hun vierde kind. Zij is uitgerekend op 23 oktober 2011 en is ernstig ziek geworden tijdens haar tweede zwangerschap. Inhoudelijk wordt verwezen naar haar medisch dossier. Gezien de medische
conditie (zijn vrouw heeft ADD en EDS) en de zwangerschap, is klagers aanwezigheid thuis dringend nodig. Zonder klagers aanwezigheid kan zijn vrouw niet de normale verzorging voor de kinderen en haarzelf regelen. Er is maandenlang begeleiding geweest
van het revalidatiecentrum Trappenberg. Klager helpt dagelijks bij het verzorgen van zijn kinderen. Het inroepen van ouders of schoonouders biedt geen soelaas, vanwege hun leeftijd en fysieke gesteldheid. De schoonouders kunnen maximaal één dag
assisteren en het inhuren van hulp is niet betaalbaar. Voorts heeft klager een weekplanning van zijn gezinsleven gemaakt.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Inhoudelijk wordt verwezen naar de bestreden beslissing. Die beslissing is mede ingegeven door de inhoud van de stukken die klager bij zijn brief van 12 augustus 2011 heeft verstrekt. De gevolgen voor een vrijheidsstraf komen voor rekening en risico
van
de veroordeelde. Gezien de taak om de capaciteit binnen het gevangeniswezen efficiënt te benutten, kan slechts in uitzonderlijke situaties uitstelt verleend worden. Op 27 mei 2011 heeft klager verklaard dat hij gevolg zal geven aan een oproep tot
melding in een b.b.i. Na telefonisch contact op 24 juni 2011 is eenmalig uitstel verleend en is overeengekomen dat klager rond 15 november 2011 zou worden opgeroepen. Er is sprake van een intensieve, multidisciplinaire zorg. Bovendien is de echtgenote
in staat om zelfs het kind van haar broer op te vangen. Klager heeft ruim de tijd gehad en nog steeds tijd om aanvullende maatregelen/voorzieningen te treffen voor de aanvang van zijn detentie.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Westlinge is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een beperkt beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Uit het dossier blijkt dat klagers vriendin een revalidatiebehandeling heeft ondergaan, welke behandeling op 14 mei 2011 is afgerond. De vriendin is momenteel zwanger en zal naar verwachting rond 26 oktober 2011 bevallen. De door klager
aangevoerde redenen om de gevangenisstraf niet reeds per 15 november 2011 ten uitvoer te leggen zijn onvoldoende zwaarwegend om de tenuitvoerlegging uit te stellen. Zo overweegt de beroepscommissie dat er reeds sprake is van ondersteunende
huishoudelijke hulp. Daarbij kan klager reeds nu voorbereidingen treffen voor vervanging in het huishouden tijdens zijn detentie. Tevens zal met uitstel van de melddatum voor vijf à zes maanden de geschetste problematiek niet opgelost worden, omdat ook
dan sprake zal zijn van een vergelijkbare gezinssituatie. De op de onder 3.2. genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, daarom niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 20 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven