Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2096/GA, 20 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2096/GA

betreft: [klager] datum: 20 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

een juridisch medewerker van de locatie Sittard

gericht tegen een uitspraak van 6 juni 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Sittard, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het afschrijven van kopieerkosten,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde inrichting om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep is ingesteld door [...], juridisch medewerker bij de locatie Sittard. Artikel 69, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep kan worden ingesteld door, voor zover in dezen van belang, de directeur.
Deze kan blijkens artikel 5, tweede lid, van de Pbw ambtenaren en medewerkers machtigen tot uitoefening van de hem bij deze wet gegeven bevoegdheden. Van het bestaan van een machtiging tot het instellen van het onderhavige beroep door de juridisch
medewerker is niet gebleken. Het beroep zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 20 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven