Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1708/GB, 13 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1708/GB

Betreft: [klager] datum: 13 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 mei 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie Het Schouw te Amsterdam. Op 25 mei 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Almere. Op 17 augustus 2011 is klager in het kader
van
het strafrechtelijk onderzoek tijdelijk overgeplaatst naar het Pieter Baan Centrum.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep, zakelijk weergegeven, als volgt toegelicht. Tijdens klagers detentie in het h.v.b. van de locatie Het Schouw heeft zich het volgende voorgedaan. Een bewaarder heeft klager een duw gegeven. Klager heeft zich vervolgens
omgedraaid. Klagers broer is over het hekje gesprongen en heeft fysiek geweld gebruikt. Klager kon hier niets tegen doen, omdat hij zich op dat moment al had omgedraaid.
Klager moest terug omdat er fouten zijn gemaakt met het inloopbriefje. Het inloopbriefje had betrekking op een tandartsbezoek, terwijl het briefje betrekking had moeten hebben op bezoek. Er is geen aangifte gedaan.
De zaak berust op een groot misverstand. De fouten die zijn gemaakt, zijn niet door klager gemaakt. Klager had niet overgeplaatst moeten worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft niets gedaan om escalatie te voorkomen, dit nadat hij weigerde een directe aanwijzing van het personeel op te volgen. Uiteindelijk is er, mede door klagers verbale agressie, een gevaarlijke situatie ontstaan in de bezoekzaal. Het bezoek
van
klager heeft fysiek geweld gebruikt tegen het personeel. Tevens heeft klager zich verzet tegen de verplaatsing uit de bezoekzaal. Tegen hem is gepast geweld gebruikt. Klager heeft de orde en veiligheid in de inrichting ernstig verstoord. Bovendien is
de
werkverhouding tussen klager en het personeel verstoord. Naar aanleiding hiervan is klager overgeplaatst naar het h.v.b. van de p.i. Almere. Daarbij is nog enigszins rekening gehouden met de reisafstand voor klagers moeder.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met het
feit dat klager op 17 juli 2009 is overgeplaatst van de gevangenis van de p.i. Nieuwegein naar de gevangenis van de p.i. Hoogeveen na een incident met twee medegedetineerden. Op 9 december 2011 is klager op humanitaire gronden overgeplaatst van het
h.v.b. van de locatie De Kruisberg te Doetichem naar het h.v.b. van de locatie Het Schouw. Overigens is er bij klagers plaatsing in het h.v.b. van de p.i. Almere rekening gehouden met de reisafstand van klagers moeder. Het beroep zal derhalve ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 13 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven