Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1797/GB, 13 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1797/GB

Betreft: [klager] datum: 13 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 juni 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 juni 2007 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis Alphen aan den Rijn.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Aangezien klager na het uitzitten van zijn gevangenisstraf wordt uitgeleverd aan Zwitserland, komt hij niet in aanmerking voor overplaatsing naar een b.b.i. Klager wil echter overgeplaatst
worden
naar een b.b.i. zonder regimair verlof, op grond van artikel 20, tweede lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Indien klager naar een b.b.i. zonder regimair verlof wordt overgeplaatst, is het risico van onttrekking aan de detentie
tijdens een verlof niet aanwezig.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Plaatsing in een b.b.i. zonder regimair verlof is niet mogelijk aangezien het beveiligingsniveau van die inrichting dusdanig is dat onttrekking dan wel ontvluchting zonder al te veel moeite zou kunnen plaatsvinden.

4. De beoordeling
4.1. Op grond van artikel 3 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen naast zelfmelders voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden die een beperkt vlucht- en maatschappelijk
risico vormen, een strafrestant hebben van maximaal achttien maanden en beschikken over een aanvaardbaar verlofadres.

4.2. In de toelichting op dit artikel (Stcr. 12 september 2000, nr. 176, p. 9) staat dat bij de plaatsing in zeer beperkt en beperkt beveiligde inrichtingen de beoordeling of de gedetineerde geschikt is tot terugkeer in de samenleving een
belangrijke
rol speelt. Indicator bij de beoordeling daarvan is of de gedetineerde reeds eerder tijdens de huidige detentie met goed resultaat bewegingsvrijheid (onbegeleid) buiten de inrichting heeft genoten (algemeen verlof, schorsing van de preventieve
hechtenis, incidenteel verlof, strafonderbreking), alsmede of zich daarna omstandigheden hebben voorgedaan die aan deze indicator ernstig afbreuk doen. Gelet op het open karakter van de inrichting of afdeling spelen de aard, zwaarte en achtergrond van
het gepleegde delict en de persoonlijkheid van de gedetineerde een rol bij de beoordeling of betrokkene geschikt is voor plaatsing in een zeer beperkt of beperkt beveiligde inrichting of afdeling.

4.3. Gelet op artikel 3, derde lid onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden komen gedetineerden ten aanzien van wie vaststaat dat zij na detentie zullen worden uitgezet of uitgeleverd niet in aanmerking voor
plaatsing in een b.b.i. De selectiefunctionaris heeft kunnen oordelen dat daarmee ook gedoeld wordt op de b.b.i. zonder regimair verlof. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van L.A.M. Karels, secretaris, op 13 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven