Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2072/GB, 13 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:13-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2072/GB

Betreft: [klager] datum: 13 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P. Acda, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 juni 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Zwolle Zuid 1 ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 1 maart 2011 gedetineerd. Hij verbleef in de locatie Ooyerhoek te Zutphen. Op 20 mei 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Zwolle Zuid 1, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wordt door een eerdere plaatsing op een afdeling extra zorgvoorziening (EZV) behandeld als een EZV- gedetineerde. Klager is toentertijd alleen op deze afdeling geplaatst om een praktische
oplossing te realiseren voor de omstandigheid dat hij geen arbeid kan verrichten en om klager de mogelijkheid te geven zich optimaal voor te bereiden in zijn herzieningszaak. Klager kiest ervoor te worden behandeld als een gedetineerde die valt onder
het algemene gemeenschapsregime, met daarbij een passende oplossing voor de omstandigheid dat hij geen arbeid kan verrichten.
Door een overplaatsing naar Zwolle zal klager minder bezoek ontvangen, terwijl het behouden van sociale contacten van groot belang is voor klager nu hij zich na zijn detentie wil vestigen in Zutphen. Daarnaast zal klager zijn functie bij de kerkelijke
dienst niet meer kunnen vervullen. Ten slotte is het in het kader van klagers herzieningsverzoek van belang dat hij beschikt over een computer. Deze zal in de
locatie Zwolle Zuid 1 mogelijk niet tot zijn beschikking staan.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Er was en is wel degelijk een EZV-indicatie voor klager. De achtergrond van deze indicatie is niet gericht op mogelijke psychische problemen, maar op klagers somatische
klachten vanwege ernstige hartproblemen en migraine. De spanningen die voortkomen uit mogelijk verblijf op een grote afdeling versterken deze problematiek. In verband met een herbestemming is de EZV van de locatie Ooyerhoek te Zutphen overgeplaatst
naar
de locatie De Kruisberg te Doetinchem. Deze locatie geeft geen mogelijkheid tot bezoek zonder toezicht terwijl klager hier zeer op gesteld is. Een andere reden om klager over te plaatsen is dat hij al meer dan vijf jaar in Zutphen verblijft. De
directeur van de locatie Zwolle Zuid 1 is geadviseerd om klager te plaatsen op de EZV.
De treinreis van twintig minuten van Zutphen naar Zwolle is overkoombaar. Klager kan de functie in de kerkelijke diensten in de locatie Zwolle Zuid 1 gewoon uitvoeren. Klager kan zich tevens goed voorbereiden op zijn strafzaak nu het in elke inrichting
mogelijk moet zijn om via de computer een strafzaak voor te breiden.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Zwolle Zuid 1 is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die onherroepelijk is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat klager
moeilijk functioneert in een grote gemeenschap en de directeur van de locatie Zwolle Zuid 1 is geadviseerd om klager te plaatsen op de EZV. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden en het gebruik kunnen maken van faciliteiten is
onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 13 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven