Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/2163/TA, 26 februari 2002, beroep
Uitspraakdatum:26-02-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 01/2163/TA

betreft: [klager] datum: 26 februari 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT) heeft kennis genomen van een op 4 december 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van het Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 oktober 2001 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 januari 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], stafjurist. Hiervan is het aangehechteverslag opgemaakt.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beperking van klagers mogelijkheid om te telefoneren met geprivilegieerde personen en/of instanties.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de huisregels is onder punt 7.4.4 bepaald dat in principe tussen 09.00 uur en 17.00 uur telefoongesprekkenmet geprivilegieerde personen en/of instanties kunnen worden gevoerd. In de afdelingsregels is aanvullend opgenomen: „Je kunt bellen en gebeld worden tussen 13.00 uur en 13.30 uur en
’s avonds tussen 18.00 en 22.00 uur. Bellen en gebeld worden kan niet tijdens de therapietijden en tijdens de maaltijden, met uitzondering van advocaten en officiële instanties.“ De regels zijn ruim geformuleerd maar in gezamenlijkoverleg kan er altijd een ander tijdstip worden overeengekomen. In onderling overleg kan er met advocaten of geprivilegieerde instanties ook tijdens de therapietijden en de maaltijden worden gebeld. Op de betreffende dag, 21 juni2001, is klager de gelegenheid geboden om te telefoneren tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Klager heeft op dat moment daar niet mee ingestemd. De inrichting wilde vervolgens nader overleg met klager maar hij heeft dit geweigerd. Hetprobleem is niet zozeer dat klager wilde telefoneren maar betrof meer de strijd over het telefoneren. Klager had op dat moment ook geen advocaat. In overleg had er een ander tijdstip gepland kunnen worden maar klager heeft overleggeweigerd. In het belang van een ongestoord verloop van de verpleging is met eerbiediging van klagers rechtspositie structuur aangebracht in de mogelijkheid tot telefoneren. Klager heeft veelvuldig de wens geuit om te telefoneren endit doorkruiste telkens een ongestoorde gang van zaken op de afdeling. De in de uitspraak van de beklagcommissie vermelde uitspraak van de Raad van 18 augustus 2000 (00/744/TA) wordt door de inrichting zo uitgelegd dat verpleegdentenminste eenmaal per dag in de gelegenheid gesteld dienen te worden om met geprivilegieerde personen en/of instanties te telefoneren. Er is geen sprake van een zware beperking van een elementair recht. Verzocht wordt om het beroepgegrond te verklaren en de beslissing van de beklagcommissie te vernietigen.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit punt 7.4.4 van de huisregels van de inrichting volgt dat patiënten het recht hebben om met de rechtsbijstandsverlener en/of andere zogenoemde geprivilegieerde personen en instanties telefoongesprekken te voeren in principetussen 09.00 uur en 17.00 uur. In de afdelingsregels is onder punt 10 aanvullend opgenomen: „Je kunt bellen en gebeld worden tussen 13.00 uur en 13.30 uur en ’s avonds tussen 18.00 en 22.00 uur. Bellen en gebeld worden kan niettijdens de therapietijden en tijdens de maaltijden, met uitzondering van advocaten en officiële instanties“.
Uit de nadere toelichting namens het hoofd van de inrichting ter zitting van de beroepscommissie is gebleken dat klager op de betreffende dag de gelegenheid is geboden om te telefoneren tussen 13.00 uur en 13.30 uur en dat klagerdaarmee niet heeft ingestemd. Aan klager had in onderling overleg die dag de mogelijkheid tot telefoneren met geprivilegieerde personen/instanties op een ander tijdstip kunnen worden geboden. Omdat klager nader overleg heeftgeweigerd, is dit niet geschied.
De beroepscommissie acht onder die omstandigheden klagers recht op telefonisch contact met geprivilegieerde personen en/of instanties niet geschonden.
Uit het voorgaande volgt dat de beroepscommissie het beroep van het hoofd van de inrichting gegrond zal verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen en het beklag alsnog ongegrond zal verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en dr. E.B.M. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 februari 2002.

secretaris voorzitter

nummer: 01/2163/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 18 januari 2002, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam teAmsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. N. Jörg
leden: dr. F.A.M. Kortmann en dr. E.B.M. Rood-Pijpers.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord is namens het hoofd van de inrichting [...], stafjurist.

Klager heeft schriftelijk medegedeeld dat hij niet ter zitting wenst te verschijnen.

Namens het hoofd van de inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
In de huisregels en de afdelingsregels is het recht op telefoneren met geprivilegieerde instanties en/of personen ruim geformuleerd. In gezamenlijk overleg kan er echter altijd een ander tijdstip worden overeengekomen en kan er metadvocaten of geprivilegieerde instanties ook tijdens de therapietijden en de maaltijden worden gebeld. Op de betreffende dag, 21 juni 2001, is klager de gelegenheid geboden om te telefoneren tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Klagerheeft op dat moment daar niet mee ingestemd. De inrichting wilde vervolgens nader overleg met klager maar hij heeft dit geweigerd. Het probleem is niet zozeer dat klager wilde telefoneren maar betrof meer de strijd over hettelefoneren. Klager wilde niet meer overleggen en daarom is niet meer gekeken naar een ander belmoment. Klager had op dat moment ook geen advocaat. In het verleden heeft klager met veelvuldige verzoeken om te mogen telefoneren hetdagprogramma vaak doorkruist.

secretaris voorzitter

Naar boven