Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2186/GB, 8 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2186/GB

Betreft: [klager] datum: 8 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.W.P. Krijnen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 april 2011 gedetineerd. Hij is op 14 april 2011 als preventief gehechte in het h.v.b. van de locatie De Geerhorst te Sittard geplaatst. Op 27 mei 2011 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. van de locatie Roermond.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is in de locatie Roermond geplaatst op verzoek van de Officier van Justitie (OvJ) in het belang van het onderzoek. Meer is klager niet bekend. Er is geen verdere motivering voor het verzoek van de OvJ gegeven. Daarmee is het motiveringsbeginsel
geschonden. Klager is van mening dat gezien het feit dat hij reeds eerder in de locatie De Geerhorst te Sittard (zonder beperkingen) is geplaatst en thans met medeverdachten in de locatie Roermond verblijft, voornoemde grond onzinnig te noemen is.
De beslissing is onzorgvuldig genomen. Er heeft geen enkele belangenafweging plaatsgevonden. Klager heeft geen enkel belang om in de locatie Roermond te worden geplaatst. Klager heeft meer belang om in de locatie De Geerhorst te verblijven, waar klager
ook al reeds geplaatst was. Immers, klager komt uit Heerlen (hetgeen dichterbij Sittard dan bij Roermond ligt), waar ook zijn familie woont.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager wordt door de inrichting als zeer negatief beschreven. Hij probeert te manipuleren en aandacht te trekken en is moeilijk te corrigeren. Tevens kan hij niet omgaan met kritiek. Klager heeft nog geen disciplinaire straffen en maatregelen
opgelopen.

Het belang ligt bij het Openbaar Ministerie in verband met het onderzoek. Omdat de afstand naar de locatie Roermond niet te groot is voor bezoek, is het verzoek gehonoreerd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In de selectiebeslissing en de beslissing op bezwaar verwijst de selectiefunctionaris naar het verzoek van het Openbaar Ministerie om klager, die zich in voorlopige hechtenis bevindt in afwachting van de berechting in eerste aanleg, in belang
van het onderzoek over te plaatsen. Daarmee wordt de selectiefunctionaris geacht de door het Openbaar Ministerie gegeven reden voor overplaatsing te hebben overgenomen, waarbij aan die motivering een nadere overweging is toegevoegd. De op de onder 3.2
genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.J. ten Ham, secretaris, op 6 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven