Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1983/GB, 6 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:06-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1983/GB

Betreft: [klager] datum: 6 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 juni 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Schutterswei te Alkmaar ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 maart 2010 gedetineerd. Hij verbleef op paviljoen C van de locatie Westlinge te Heerhugowaard, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de
Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Op 20 mei 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Schutterswei te Alkmaar, een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep niet inhoudelijk toegelicht. Klager doet een verzoek tot mondelinge toelichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is in de locatie Westlinge te Heerhugowaard tweemaal gesanctioneerd voor softdrugsgebruik. Op de arbeid heeft het personeel hem meerdere keren moeten
waarschuwen.
Zijn inzet was matig en klager was vaak ziek. Op 22 april 2011 heeft klager een rapport gekregen voor het te laat verschijnen op de arbeid zonder geldige reden. Op 2 mei 2011 weigerde klager te gaan werken. De directeur heeft gelet op vooraanstaande
verzocht om klagers overplaatsing.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft aangegeven het beroep mondeling toe te willen lichten. Nu geen nadere reden is opgegeven waarom klager wenst te worden gehoord, acht de beroepscommissie zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen. Zij wijst het verzoek
van klager daarom af.

4.2. De locatie Schutterswei te Alkmaar is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.4. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomen dat de
selectiefunctionaris in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat klager, gelet op de over zijn gedrag verstrekte gegevens, niet langer geschikt is voor een verblijf in een b.b.i. waar geen verlof wordt verleend. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 6 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven