Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1784/GM, 14 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1784/GM

betreft: [klager] datum: 13 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 24 mei 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 augustus 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klagers raadsvrouw, mr. A.T.G. van Wandelen, gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Grave heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.
Klagers raadsvrouw heeft bij schrijven van 9 augustus 2011 een nadere toelichting gegeven met betrekking tot de concrete inhoud van de klacht(en).

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals nader omschreven in het schrijven van de raadvrouw van 9 augustus 2011, betreft het weigeren van een maag- en/of darmonderzoek, het niet behandelen van hart en hoofdpijnklachten, het niet doen van een kankeronderzoek en het niet
afnemen
van een soa-onderzoek bij binnenkomst in de inrichting.

2. De beoordeling
Nu de klacht eerst in beroep nader is geconcretiseerd en de medisch adviseur niet specifiek heeft kunnen bemiddelen op die concrete klachten, ziet de beroepscommissie in dit geval aanleiding om die klachten te verwijzen naar de medisch adviseur ter
bemiddeling. Hoewel op zich, gelet op de thans daarover geldende regelingen, eerst een bemiddelingspoging zou dienen te worden ondernomen door het hoofd van de medische dienst van de p.i. Grave, zal de beroepscommissie de stukken doorzenden aan de
medisch adviseur met het verzoek om in deze klachten te willen bemiddelen. Om die reden zal klager thans niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beroep.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.
Zij stelt de stukken in handen van de medisch adviseur met het verzoek om in de hiervoor genoemde klachten te willen bemiddelen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, drs. M.F. van Brederode - Zwart en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 13 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven