Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2003/GB, 5 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2003/GB

Betreft: [klager] datum: 5 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 22 juni 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Ter Peel te Sevenum afgewezen.

2. De feiten
Klaagster is sedert 14 maart 2011 gedetineerd. Op 16 maart 2011 is zij geplaatst in het h.v.b. van de locatie Nieuwersluis.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. Er kleeft een motiveringsgebrek aan de bestreden beslissing en evenmin is sprake van een zorgvuldige belangenafweging. Klaagster heeft primair verzocht tot overplaatsing naar de locatie
Amerswiel te Heerhugowaard. De locatie Ter Peel te Sevenum is slechts opgegeven als alternatief indien eerstgenoemde locatie niet mogelijk zou zijn. Er wordt slechts ingegaan op het verzoek tot overplaatsing naar de locatie Ter Peel. Nu er zich tijdens
de detentie van klaagster geen incidenten hebben voorgedaan en zij trouw haar medicatie inneemt, komt klaagster in aanmerking voor een minder beveiligd regime. Het voorlopig gehecht zijn van klaagster is ten onrechte van doorslaggevende betekenis
geweest voor de afwijzing van het verzoek. De datum van inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet bekend. Gelet op de lange duur van de voorlopige hechtenis is het in het belang van klaagster dat zij wordt overgeplaatst naar de locatie Amerswiel
of de locatie Ter Peel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klaagster heeft overplaatsing aangevraagd in verband met haar grootouders, die in Hoorn wonen. In het selectieadvies wordt alleen verzocht om overplaatsing
naar
de locatie Ter Peel en ook uit het schrijven van klaagster blijkt niet duidelijk welke inrichting haar voorkeur heeft. Er was geen aanleiding om het verzoek te honoreren. De inrichting zal worden verzocht opnieuw een verzoek in te dienen waarin de
voorkeuren van klaagster duidelijk blijken en op grond van dit verzoek en het gedrag van klaagster zal dit verzoek al dan niet worden gehonoreerd.

4. De beoordeling
4.1. Klaagster behoort, gelet op haar status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd. Gezien deze status en het feit dat klaagster nog niet in eerste aanleg is veroordeeld,
komt zij niet in aanmerking voor detentiefasering.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klaagster heeft aangevoerd omtrent het
bezoek van haar grootouders is onvoldoende feitelijk onderbouwd om tot een ander oordeel te kunnen leiden. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 5 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven