Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2321/GB, 5 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/2321/GB

Betreft: [klager] datum: 5 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.W. Szymkowiak, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 11 juli 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 2 ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 20 mei 2008 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard. Op 14 juni 2011 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 2, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
In het bezwaarschrift wordt verzocht om alle onderliggende bescheiden van de beslissing, teneinde de gronden van het bezwaar aan te kunnen vullen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift werd aan klaagster en haar raadsman een termijn van tien dagen
geboden om de gronden van het bezwaar aan te vullen. Hierop is wederom verzocht om alle onderliggende bescheiden. Immers werd gesteld dat het gedrag van klaagster jegens medegedetineerden de reden is geweest voor overplaatsing. Verzocht is derhalve om
rapportages hieromtrent. De selectiefunctionaris berichtte dat dergelijke rapportages uitsluitend zijn op te vragen bij de directeur. Namens deze werd aan klaagsters raadsman bericht dat rapportages niet aan derden worden verschaft en dat klaagster
deze
zelf dient op te vragen. Klaagster kreeg echter te horen dat het penitentiair dossier nimmer wordt verstrekt aan gedetineerden. Uiteindelijk is een beslissing op het bezwaar genomen, zonder dat klaagster en haar raadsman in staat zijn geweest de
gronden
van het bezwaar aan te vullen en in het bezit zijn gesteld van de onderliggende bescheiden. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard omdat dit niet nader is gemotiveerd dan wel onderbouwd.
Verzocht wordt de beslissing op bezwaar te vernietigen nu klaagster niet in staat is geweest het bezwaar toe te lichten. Zij is verrast door de selectiebeslissing, aangezien zij had verzocht om een overplaatsing naar Ter Peel. De overplaatsing naar
Zwolle betreft een strafoverplaatsing. In de beslissing op bezwaar wordt gesteld dat klaagster uitspraken zou hebben gedaan over het “meenemen van een personeelslid in een situatie”. Dit element wijkt beduidend af van de redenen zoals verwoord in de
beslissing tot overplaatsing. Voorts wordt in de beslissing op bezwaar wederom verwezen naar “de rapportage”.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klaagster heeft aangegeven voor overplaatsing in aanmerking te willen komen. Kort na dit verzoek bleek de sfeer in het huis waar klaagster verbleef sterk te veranderen. In de rapportage staat dat klaagster de sfeer erg onrustig maakte en dat een aantal
medegedetineerden had aangegeven niet langer met klaagster in een huis te willen verblijven. Klaagster zou hebben gezegd dat zij snel dient te worden overgeplaatst en dat zij dit zou bespoedigen ‘door een personeelslid in een situatie mee te nemen’.
Gelet hierop is besloten tot overplaatsing naar de locatie Zwolle Zuid 2.
Klaagsters raadsman heeft verzocht om alle gegevens op grond waarvan de beslissing is genomen. De selectiefunctionaris heeft geen invloed op de werkwijze van een inrichting met betrekking tot dergelijke gegevens. In beroep wordt aangegeven dat
klaagster
graag naar Ter Peel wilde worden overgeplaatst. Dit was de selectiefunctionaris niet bekend. Daarnaast is het zo dat wanneer een gedetineerde wordt overgeplaatst op grond van gedrag, misdragingen of bedreigingen, er geen rekening wordt gehouden met
eventuele voorkeuren. Op zo’n moment wordt pragmatisch gehandeld en gekeken naar een inrichting die op dat moment plaats heeft. Klaagster kan zich wenden tot het Bureau Selectie- en Detentiebegeleiding van de p.i. Zwolle voor het indienen van een
gemotiveerd verzoek om overplaatsing.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Zwolle Zuid 2 is een inrichting voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Namens klaagster wordt aangevoerd dat gedurende de procedure in bezwaar de selectiefunctionaris - ondanks een verzoek daartoe - de onderliggende stukken niet aan klaagster en/of diens raadsman heeft verstrekt. De selectiefunctionaris heeft
echter geen wettelijke plicht deze stukken aan partijen te doen toekomen. Wat daarvan zij, vaststaat dat klaagster op de hoogte is gesteld en kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van het selectieadvies.

Voorts overweegt de beroepscommissie het volgende. Op basis van hetgeen over klaagsters gedrag uit het selectieadvies naar voren komt, kon de selectiefunctionaris naar het oordeel van de beroepscommissie in redelijkheid beslissen tot overplaatsing.
Daarbij kon geen rekening worden gehouden met een eventuele voorkeur van klaagster, de overplaatsing diende zo spoedig mogelijk te geschieden. Een dergelijke voorkeur stond bovendien niet in het selectieadvies, waarvan klaagster op de hoogte is gesteld
en met de inhoud waarvan zij akkoord is gegaan. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 5 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven