Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1583/GA, 5 september 2011, beroep
Uitspraakdatum:05-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1583/GA

betreft: [klager] datum: 5 september 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 mei 2011 van de beklagcommissie bij de locatie De Berg te Arnhem, voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het openmaken van zijn geprivilegieerde post, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Twee personeelsleden kunnen beamen dat het openen van geprivilegieerde post vaker voorkomt. Een excuusbrief was op zijn plaats geweest. Nu de klacht gegrond
verklaard is dient te worden gecompenseerd volgens de standaardprocedure.

De directeur sluit zich aan bij de uitspraak van de beklagcommissie. Daarnaast merkt de directeur op dat klager tijdens de zitting heeft aangegeven dat het hem niet om een compensatie te doen is.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich, gelet op de aard van het gegrondverklaarde beklag, niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen van
€ 5, =.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5, =.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 5 september 2011

secretaris voorzitter

Naar boven