Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0623/GA, 2 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:02-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/623/GA

betreft: [klager] datum: 2 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 20 december 2010 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Zwolle,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 27 juni 2011, gehouden in de penitentiaire inrichting Hoogeveen, zijn gehoord klaagster, bijgestaan door haar raadsman [...], en de plaatsvervangend vestigingsdirecteur [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag houdt in:
a. het openen van geprivilegieerde post;
b. klaagsters verzoek om haar de gedragscode van de commissie van toezicht te verstrekken, is niet gehonoreerd;
c. het niet uitbetalen van klaagsters loon, te weten € 3,60;
d. de (externe tenuitoverlegging op de LAA van een) ordemaatregel van afzondering ingaande op 9 april 2010 en eindigend op 23 april 2010;
e. de weigering om een besteld boek te verstrekken en
f. de handelwijze van het b.s.d.

De beklagcommissie heeft klaagster ten aanzien van a, b, e en f niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag en het beklag vermeld onder c en d ongegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Door en namens klaagster is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a en f:
Klaagster heeft per abuis geen datum vermeld op haar beklag. Zij maakt het beklag in tweevoud op en is blijkbaar vergeten dit exemplaar van een datum te voorzien. De doos, waarin het andere exemplaar zit, heeft zij nog niet in handen. Zij is zich goed
bewust van de beklagtermijn. Indienen van een beklag na afloop van de termijn zou haar opzadelen met extra werk voor niets. Zij heeft het beklag tijdig ingediend. Het beeld is dat klaagschriften lang in de inrichting blijven liggen voordat ze worden
verzonden naar de beklagcommissie. Ook andere post is vaak lang onderweg, soms wel twee weken.
Telkens wordt klaagsters geprivilegieerde post geopend. Verwezen wordt naar de uitspraak van het EHRM inzake Zdravko Petrov v. Bulgarije. Geprivilegieerde post mag alleen geopend worden als er aanwijzingen zijn.
Het handelen van een b.s.d.-medewerker is beklagwaardig op grond van hoofdstuk 9 van de Abw. Een klacht dient binnen een jaar te worden ingediend. Het beklag is gedateerd 13 april 2010 en ontvangen op het secretariaat van de commissie van toezicht op
14
juni 2010. Klaagster was op 23 april 2010 overgeplaatst. Zij heeft nog steeds geen antwoord ontvangen.
b:
Dit was gewoon een verzoek aan de commissie van toezicht. Het is vreemd dat de commissie van toezicht het verzoek heeft doorgestuurd aan de directeur.
c:
Op de dag, dat ze is overgeplaatst, heeft klaagster nog voor het callcenter gewerkt en twee klanten geworven voor een verzekeringsmaatschappij. Hiervoor is € 3,60 naar haar rekening overgemaakt, maar dit is later weer teruggeboekt. Op 9 april 2011 is €
4,80 bijgeboekt, maar dit was een verrekening van de week tevoren. Klaagster was ziek geweest. Op de dag van overplaatsing stond er € 27,= op haar rekening, maar dat saldo is niet terstond overgeboekt naar Vught. Haar lactosevrije dieet werd haar niet
verstrekt. Klaagster had niet de beschikking over haar geld en kon geen eten kopen.
d:
Mogelijkerwijs ergerden andere gedetineerden zich aan klaagster, maar dat is geen reden om haar op de LAA te plaatsen.
Een medewerker kwam zonder kloppen haar cel binnen. Klaagster heeft hem gevraagd of hij een bord voor zijn kop had wanneer een vrouw ‘nee’ tegen hem zei. De medewerker G. kan heel intimiderend zijn. Klaagster had nog geen aangifte gedaan van seksuele
intimidatie. Volgens het protocol heb je daar twee jaar voor. Het gaat haar er om het probleem bespreekbaar te maken. Zij is ten onrechte beschuldigd van laster.
Gesteld wordt dat klaagster medegedetineerden bedreigd zou hebben. Dit wordt niet gespecificeerd. De advocaat heeft juist gehoord dat klaagster bedreigd werd door medegedetineerden. Zij is overgeplaatst, omdat ze een lastpost was.
e:
De bibliotheekmedewerker had klaagster gezegd dat de bibliotheek het boek ‘Nederlands detentierecht van prof. mr. C. Kelk’ zou aankopen. Klaagster wilde en kon het boek niet zelf kopen, maar alleen lezen. Het heeft van december 2009 tot april 2010
geduurd voordat het boek geseald was. Als klaagster er naar vroeg, werd haar gezegd dat er ander werk was dat voorrang had. Dit is in strijd met artikel 10 EVRM.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a en f:
De postbus op de afdeling wordt iedere werkdag geleegd en de post wordt meegenomen naar de portier die de poststukken verzamelt. De volgende dag wordt de post uitgesorteerd en doorgestuurd. Managementondersteuning selecteert de post en soms wordt deze
gewogen. Het aantal klachten over de post valt reuze mee. Het duurt natuurlijk wel iets langer dan buiten. Dat een klacht zou zijn ingediend in januari 2010 en pas eind februari 2010 wordt ontvangen, is onbegrijpelijk. De beklagcommissie heeft terecht
geoordeeld dat het beklag te laat is ingediend.
c:
Nagegaan is dat op 9 april 2010 € 4,80 is bijgeboekt en op 12 april 2010 € 3,60. Het is juist dat bij overplaatsing het een paar dagen duurt voordat het saldo is overgeboekt. De mogelijkheid bestaat wel om een inkomstenpakketje te krijgen in de nieuwe
inrichting, maar dat is alleen voor het roken. De medische informatie is de dag van overplaatsing aan de nieuwe inrichting doorgegeven.

d:
De situatie was onhoudbaar. Klaagster had medegedetineerden een paar keer onheus bejegend. Haar gedrag was dermate intimiderend dat er ingrepen moest worden in verband met de orde en de veiligheid in de inrichting, anders was de situatie geëscaleerd.
Zij heeft een personeelslid beticht van seksuele intimidatie en gezegd dat zij een klacht zou indienen. Uiteindelijk bleek dat ze geen klacht had ingediend. Er was sprake van laster.
e:
In de inrichting zijn twee bibliotheken en er werken twee parttime medewerkers. Er is veel ander werk, zoals reserveringen.

3. De beoordeling
a, d en f:
Voor zover klaagster bedoeld heeft een beroep te doen op hoofdstuk 9 van de Awb volgt uit artikel 1.6 Awb en de Memorie van toelichting op de Pbw onder 2 “Opzet van de wet” dat de Awb niet van toepassing is in penitentiaire inrichtingen.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan - voor zover dat is komen vast te staan - naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve op deze punten ongegrond worden
verklaard.

Overigens had klaagster gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om overeenkomstig het bepaalde in artikel 61, tweede lid, van de Pbw het klaagschrift c.q. de envelop te laten voorzien van een dagtekening door of namens de directeur die dan geldt als
dag van indiening.

b:
Klaagster heeft aangevoerd dat zij met het verzoek om haar de gedragscode van de commissie van toezicht te verstrekken niet bedoeld heeft om beklag in te stellen.
Nu de beklagcommissie ten onrechte het verzoek van klaagster als klacht heeft aangemerkt en een niet-ontvankelijkheid heeft uitgesproken, zal het beroep daartegen gegrond worden verklaard. Aangezien klaagster geen nadelige gevolgen heeft ondervonden
van
deze beslissing zal geen tegemoetkoming worden toegekend.

c:
Door klaagster is gesteld dat zij op de dag van overplaatsing nog heeft gewerkt en dat het loon voor deze uren op een later tijdstip op haar rekening is bijgeschreven, maar vervolgens weer is teruggeboekt naar de rekening van de inrichting. Door de
directeur is niet betwist dat klaagster die uren heeft gewerkt noch expliciet betwist dat het uitbetaalde weer is teruggestort.
De beroepscommissie zal op dit punt het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag gegrond verklaren. Zij kent klaagster een tegemoetkoming toe van € 3,60.

e:
Klaagsters stelling dat het door haar gevraagde boek ‘Nederlands detentierecht’ door de bibliotheek was besteld en inmiddels was ontvangen, maar dat zij zeer lang, meer dan vier maanden, heeft moeten wachten op het plastificeren van het boek en het
daadwerkelijk kunnen lenen van het boek, is door de directeur niet betwist.
Klaagster kan in haar beklag gericht tegen het niet binnen een redelijke termijn gereed maken voor uitlenen van het door haar bestelde boek worden ontvangen.
Niet valt in te zien waarom het plastificeren van een boek, waarnaar uitdrukkelijk is gevraagd, meer dan vier maanden in beslag moet nemen.
Dit maakt dat de beroepscommissie het beroep op dit punt gegrond zal verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen, klaagster alsnog ontvankelijk zal verklaren in haar beklag en dit beklag gegrond zal verklaren. Zij kent klaagster ter
zake een tegemoetkoming van € 5,= toe.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep voor wat betreft a, d en f ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.
De beroepscommissie verklaart het beroep voor wat betreft b, en e gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klaagster alsnog ontvankelijk in deze beklagen en verklaart deze beklagen alsnog gegrond.
Zij verklaart het beroep voor wat betreft c eveneens gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart dit beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming van in totaal € 8,60 toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. R.K. Boelens en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 2 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven