Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1780/GA, 30 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:30-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1780/GA

betreft: [klager] datum: 30 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Guman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 juni 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Zwaag te Hoorn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen wegens herselectie omdat klager zich niet heeft gehouden aan de betalingsregeling van het CJIB in de
maanden maart en april 2011.

De beklagcommissie heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft onmiddellijk aangegeven dat hij niet akkoord is met de ordemaatregel. Hij wilde een advocaat toegewezen krijgen. Klager heeft zelfstandig een advocaat moeten benaderen. Klager heeft zich gehouden aan de afspraken en heeft zich keurig aan
zijn betalingsverplichting gehouden. Hij is gestraft voor zijn voortvarendheid. Voorts wordt verwezen naar de inhoud van het klaagschrift.

De directeur heeft in beroep als volgt geantwoord.
Dat klager de wens geuit heeft dat hij een advocaat toegewezen wilde hebben, is de directeur niet bekend. Had de directeur de wens gekend, dan had hij aan klager uitgelegd dat toewijzing van een advocaat door hem niet mogelijk is en klager zou zijn
verwezen naar de maandcommissaris en nog eens zijn gewezen op zijn recht om in beklag te gaan. De directeur kan geen advocaat toewijzen. Niet ten aanzien van het beklag of ten aanzien van een eventueel meningsverschil met het Openbaar Ministerie.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Pbw dient een klaagschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen te worden ingediend. Een na afloop van deze
termijn ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de gedetineerde niet in verzuim is geweest.
Uit het dossier blijkt dat op 9 mei 2011 aan klager een ordemaatregel is opgelegd. De schriftelijke mededeling hiervan – waarop de mogelijkheid van het indienen van beklag en de wettelijke termijn hiervoor staat vermeld – is op 10 mei 2011 aan klager
uitgereikt. Op 25 mei 2011 is namens klager een klaagschrift ingediend. In het licht van het vorenstaande is het beklag dus te laat ingediend. Het feit dat klager heeft aangegeven dat hij een advocaat toegewezen wil krijgen, betekent niet dat er sprake
is van een verschoonbare overschrijding van de beklagtermijn. De beroepscommissie oordeelt dan ook dat hetgeen is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 30 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven