Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/2482/GA, 29 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/2482/GA

betreft: [klager] datum: 29 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.S. van Nierop, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 april 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij het Detentiecentrum Zeist te Soesterberg, gegeven op de klachten van [...], verder te noemen klager, betreffende een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in
een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens het verstoren van de orde en de veiligheid in de inrichting en een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel en observatie door middel van een
camera voor de duur van veertien dagen wegens een honger- en dorststaking van klager.

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De uitspraak waarvan beroep is op 6 april 2011 aan klager en de directeur toegezonden. Het beroepschrift dateert van 2 augustus 2011 en is op dezelfde datum op het secretariaat van de Raad ontvangen.
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden
ingediend. Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.
De omstandigheid dat een afschrift van de uitspraak van de beklagcommissie pas op 29 juli 2011 per e-mail aan klagers raadsman is toegezonden, maakt dit niet anders. Klager kan derhalve niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.J. ten Ham, secretaris, op 29 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven