Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1233/GB, 24 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:24-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1233/GB

Betreft: [klager] datum: 24 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 april 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 augustus 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Havenstraat te Amsterdam. Op 8 april 2011 is hij geplaatst in de p.i. Krimpen aan den IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft de p.i. Alphen aan den Rijn opgegeven als voorkeur. Het afwijken van deze voorkeur op grond van ‘de beschikbare capaciteit’ is een dusdanig algemene opmerking dat daarin bezwaarlijk
een motivering gevonden kan worden. Uit de beslissing blijkt niet of deze grond betrekking heeft op de beschikbare capaciteit in de p.i. Alphen aan den Rijn dan wel op de beschikbare capaciteit in de p.i. Krimpen aan den IJssel. Het blijkt niet waarom
klager niet op een wachtlijst geplaatst kan worden indien het gebrek aan capaciteit betrekking heeft op de p.i. Alphen aan den Rijn. De p.i. Alphen aan den Rijn kan in tegenstelling tot de p.i. Krimpen aan den IJssel beschouwd worden als een naast het
parket van insluiting gelegen arrondissement. De selectiefunctionaris verzuimt aan te geven waarom niet meegegaan kan worden in klagers voorkeur. De beslissing levert strijd op met zowel het redelijkheids-, het motiverings- als wel het
zorgvuldigheidsbeginsel.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De ligging van de inrichting hoeft niet op bezwaren te stuiten, nu de p.i. Krimpen aan den IJssel is gelegen binnen de regio Rotterdam. Na een veroordeling in eerste
aanleg dient een gedetineerde zo snel mogelijk gefaseerd te worden. Langer wachten op een plaatsing in een andere inrichting was dan ook geen optie. Indien er nog geen sprake zou zijn geweest van een veroordeling in eerste aanleg zou een plaatsing in
de
p.i. Alphen aan den Rijn tot de mogelijkheden behoren, dit gelet op het parket van insluiting. De bezoekerslijst toont aan dat klager bezoek ontvangt. Sportfaciliteiten zijn geen selectiecriteria.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Krimpen aan den IJssel is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking
dat door klager geen zwaarwegende argumenten zijn aangevoerd op grond waarvan tot plaatsing op een wachtlijst voor de p.i. Alphen aan den Rijn (welke p.i. kennelijk geen plaats had voor klager als veroordeelde) beslist had moeten worden in plaats van
een snelle plaatsing in de (overeenkomstig klagers wens) ook dicht bij Rotterdam gelegen p.i. Krimpen aan den IJssel. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 24 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven