Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1146/GB, 23 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:23-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1146/GB

Betreft: [klager] datum: 23 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 september 2010 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Noordsingel te Rotterdam. Op 2 maart 2011 is hij geplaatst in de p.i. Ter Apel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil alsnog geplaatst worden in een p.i. met een normaal regime in de omgeving van Den Haag of in de locatie Esserheem te Veenhuizen waar veel van zijn landgenoten verblijven. De bestreden
beslissing is niet zorgvuldig genomen, aangezien niet de mogelijkheid is gegeven om binnen tien dagen aanvullende gronden voor bezwaar in te dienen. Klager verwacht vanwege de grote afstand door zijn overplaatsing geen enkel bezoek meer te ontvangen.
Ook de raadsman in zijn strafzaak en de raadsman in zijn vreemdelingenzaak kunnen hem minder frequent bezoeken. Ten slotte wordt zonder dat dit noodzakelijk is afgeweken van de hoofdregel dat een gedetineerde wordt geplaatst in de omgeving van de
rechtbank of het hof waar zijn zaak dient. Dat en waarom de locatie Esserheem niet aan de orde kan zijn is niet gesteld of gebleken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft de Colombiaanse nationaliteit en verblijft illegaal in Nederland. Klager is in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Gelet op
zijn illegale verblijfstatus komt klager in aanmerking voor plaatsing in een VRIS (vreemdelingen in de strafrechtketen) inrichting. De p.i. Ter Apel is aangewezen voor de opvang van illegale strafrechtelijke vreemdelingen met een strafrestant boven de
vier maanden. Klager draagt in zijn beroepsschrift geen nieuwe argumenten aan. Navraag bij de p.i. Ter Apel heeft geen bezoekerslijst opgeleverd, doordat bezoek in deze p.i. niet geregistreerd wordt. Het is echter de verantwoordelijkheid van de
raadsman
om zijn cliënt zo goed mogelijk bij te staan, ook als hij daarvoor moet reizen. Na de veroordeling in eerste aanleg worden gedetineerden waar mogelijk geplaatst in de buurt van het te verwachten bezoek. Voor strafrechtelijke vreemdelingen geldt echter
een ander beleid. Het verblijven van landgenoten in de locatie Esserheem te Veenhuizen is geen selectiecriterium.

4. De beoordeling
4.1. De p.i. Ter Apel is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen, als bedoeld in artikel 20b, tweede lid
aanhef
en onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. Namens klager is op 5 maart 2011 bezwaar gemaakt tegen de selectiebeslissing van 1 maart 2011. Hierbij is vermeld dat mogelijk nog nadere gronden voor dit bezwaar zullen worden gegeven. In de ontvangstbevestiging van 10 maart 2011 is de
mogelijkheid gegeven om binnen tien dagen de gronden nader aan te vullen, terwijl op 10 maart 2011 is beslist op het bezwaar. Dit gebrek in de bezwaarprocedure zal in beroep worden geheeld nu die bezwaren bij de beoordeling in beroep worden betrokken.

Door de selectiefunctionaris is gesteld, en dit is namens klager niet betwist, dat klager tot ongewenst vreemdeling is verklaard en na afloop van zijn vrijheidsstraf geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft. Bovendien heeft klager een strafrestant
van meer dan vier maanden. Voor dergelijke gedetineerden zijn de locaties Esserheem te Veenhuizen en de p.i. Ter Apel bestemd. Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. De
selectiefunctionaris heeft in redelijkheid kunnen besluiten de argumenten ten gunste van plaatsing in de regio Den Haag niet als dergelijke bijzondere omstandigheden aan te merken. Waar het gaat om de keuze tussen Esserheem en Ter Apel is niet gesteld
of gebleken waarom klager niet geplaatst kon worden in de inrichting waar zijn voorkeur naar uitgaat, namelijk de locatie Esserheem. Derhalve is de beslissing onvoldoende zorgvuldig gemotiveerd en dient deze te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. J.I.M.W. Bartelds en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 23 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven