Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1028/GM, 17 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:17-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1028/GM

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 25 maart 2011 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De beroepscommissie hield zitting op 28 juni 2011 in de p.i. Nieuwegein. Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen. De inrichtingsarts verbonden aan de p.i. Lelystad
heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 16 februari 2011, betreft het niet door de medische dienst verstrekt en vergoed krijgen van medicatie voor klagers voeten.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn beroep niet nader toegelicht. Tegenover de medisch adviseur heeft hij aangegeven het er niet mee eens te zijn dat hij de medicatie voor zijn voeten, te weten puimsteen en likdoornpleisters, niet vergoed krijgt.

De inrichtingsarts heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de medisch adviseur, niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
In het Vademecum medisch verstrekkingenpakket DJI van februari 2011 is ten aanzien van medicatie het volgende opgenomen:
‘..... Distributie van zelfzorgmiddelen op medische indicatie vindt plaats via de medische dienst. Op die manier is een betere medicatiebewaking mogelijk, omdat alle medicatie genoteerd staat in het medisch dossier en via de apotheek loopt. Dat betekent
dat de inrichting er voor moet zorgen dat er verder in de inrichting geen zelfzorgmedicatie voorhanden is.... Dat geldt voor pilletjes, zalven, drankjes en neusdruppels. Er wordt geen eigen bijdrage voor medicijnen gevraagd aan de justitiabele.’
De medisch adviseur heeft met een beroep op het Vademecum aangegeven dat de in de klacht genoemde middelen op recept verkregen zouden kunnen worden.
Niet is kunnen blijken dat naar aanleiding van het advies van de medisch adviseur door de inrichtingsarts het initiatief is genomen een recept te schrijven voor de door klager gevraagde middelen en is nagegaan welke de kosten zijn geweest die klager
heeft moeten maken voor de aanschaf van niet via een recept voorgeschreven middelen. Dat betekent dat moet worden geoordeeld dat de klacht gegrond is.
Voor het door klager ondervonden ongemak zal de beroepscommissie hem een tegemoetkoming toekennen van € 20,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Lelystad toekomende tegemoetkoming op
€ 20,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. H.J.P. Kroeze en dr. ing. C.J. Ruissen , leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 17 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven