Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0930/GA, 16 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/930/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Grave,

gericht tegen een uitspraak van 9 maart 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en de directeur hebben geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 22 juli 2011, gehouden in de p.i. Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat het personeel op 26 november 2010 pas na ongeveer anderhalf uur op klagers celoproep heeft gereageerd. Volgens klager heeft hij om 9.15 uur een celoproep gedaan en moest hij tot 10.45 uur wachten voordat daarop werd
gereageerd.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 5,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep schriftelijk toegelicht waarom hij het niet eens is met de uitspraak van de beklagcommissie. Volgens de directeur is het personeel na de verzorgingsronde vanaf iets na 10.00 uur tot 10.45 uur afwezig geweest. Hij acht het
niet mogelijk dat niet binnen korte termijn op klagers oproep is gereageerd. Toen het personeel terugkeerde brandde het aan verzoekers bel verbonden lichtje niet. Hij acht het wel mogelijk dat klager tussen iets na 10.00 uur en 10.45 uur heeft moeten
wachten voordat hem paracetamol werd verstrekt.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Indien een gedetineerde, aan wie het niet is toegestaan zijn verblijfsruimte te verlaten, een oproep doet voor het personeel, zal het personeel binnen een acceptabele termijn moeten reageren. De beroepscommissie acht niet aannemelijk dat binnen een
acceptabele termijn - waarbij een tijdsverloop van meer dan 25 minuten in ieder geval niet aanvaardbaar wordt geacht - effectief is gereageerd op klagers oproep. De enkele stelling van de directeur dat hij het niet mogelijk acht dat niet binnen korte
termijn op de oproep is gereageerd en dat het lichtje niet brandde is voor de beroepscommissie onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.M. van Kalmthout en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 16 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven