Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0636/GA, 16 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/636/GA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.J. Sol, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 februari 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Zoetermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juni 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam Over-Amstel, zijn gehoord klagers raadsman mr. A.J. Sol en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij voormelde locatie.
Hoewel klager, die inmiddels niet meer is ingesloten, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van een verzoek om algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De klacht is gericht tegen de beslissing van de directeur. De directeur heeft negatief beslist op een verzoek om verlof. Dat het oorspronkelijke verzoek vervolgens door de directeur is omgezet naar een verzoek om incidenteel verlof, doet daaraan
volgens
klager niet af.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Aan klager is, toen hij algemeen verlof aanvroeg medegedeeld dat het Openbaar Ministerie (OM) negatief had geadviseerd. Omdat het OM de noodzaak van begeleiding aangaf, was voor klager alleen incidenteel verlof mogelijk. De verlofcommissie van de
inrichting heeft daaromtrent een negatief advies gegeven aan de selectiefunctionaris. Aan klager is te kennen gegeven dat hij ten aanzien van de afwijzing van zijn verzoek om verlof door de selectiefunctionaris beroep diende in te stellen bij de Raad
en
dat de weg naar de beklagcommissie niet de juiste was.

3. De beoordeling
Allereerst dient de beroepscommissie te beoordelen of er sprake is van een beslissing van de directeur waartegen beklag en beroep openstaat.
Vast is komen te staan dat klager aan de directeur heeft verzocht om toekenning van algemeen verlof. De directeur heeft niet op dat verzoek beslist maar de selectiefunctionaris voorgesteld het verzoek te behandelen als een verzoek incidenteel verlof.
Dat niet beslissen moet worden gezien als een weigering om te beslissen als bedoeld in artikel 60, tweede lid, van de Pbw. Een dergelijke weigering is beklagwaardig. Klager had daarom moeten worden ontvangen in zijn beklag.
Nu de directeur op het verzoek om algemeen verlof zelf een beslissing had behoren te nemen en dat niet gedaan heeft, had de beklagcommissie het beklag gegrond moeten verklaren. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het
beklag zal alsnog gegrond worden verklaard.

De beroepscommissie acht in dit geval termen aanwezig voor het toekennen van een financiële tegemoetkoming en zal de hoogte daarvan vaststellen op € 10,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.
Zij stelt vast dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, J.M.I. Pattijn MSM en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven