Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1067/GA, 12 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:12-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1067/GA

betreft: [klager] datum: 12 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

gericht tegen een uitspraak van 31 maart 2011 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 augustus 2011, gehouden in de locatie Noordsingel De Ent Rotterdam, is gehoord de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voormelde p.i., [...]. Klager heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter
zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een brief die onjuiste informatie bevat.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 25,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was ervan overtuigd dat de betreffende brief nog digitaal beschikbaar was en door de selectiefunctionaris is meegenomen in diens beslissing. Dergelijke briefjes worden intern gebruikt om de signalen dat sprekersbriefjes werden genegeerd tegen te
gaan. Alles wordt daarom op schrift gezet. Aan klager is meerdere malen uitgelegd dat de brief uitsluitend voor intern gebruik was en dat de brief er niet meer was, terwijl aan klager excuses zijn aangeboden voor de onjuiste mededeling in die aan
klager
gerichte brief. Klager heeft geen nadeel van de inhoud van de brief ondervonden. Uit de beslissing van de selectiefunctionaris blijkt ook dat de bedoelde onjuiste informatie geen enkele rol heeft gespeeld.
De directeur was verbaasd over de uitspraak van de beklagcommissie. Zij was in de veronderstelling dat ter zitting was afgesproken dat de directeur één en ander uit zou zoeken en terug zou koppelen. Deze terugkoppeling zou dan worden meegenomen in de
uitspraak van de beklagcommissie. De uitspraak werd echter gedaan voordat de directeur enige nadere informatie had kunnen geven.
De directeur had nog wel kunnen leven met een gegrondverklaring, maar een compensatie is zeker niet nodig nu klager geen nadeel heeft ondervonden.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beklagcommissie heeft geoordeeld dat nu vast is komen te staan dat de brief onjuiste informatie bevat, de inrichting onzorgvuldig heeft gehandeld en dit derhalve als onredelijk dient te worden aangemerkt. De beroepscommissie deelt dit oordeel niet.
Voldoende is immers gebleken dat de brief een intern stuk betrof welke zich bovendien niet (meer) in het dossier van klager bevindt. Er zijn excuses aan klager aangeboden voor de gemaakte vergissing en niet gebleken is dat klager enig nadeel van de
inhoud van de brief heeft ondervonden. Gelet op het voorgaande zal het beroep gegrond en het inleidende beklag alsnog ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.I.M.W. Bartelds, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. Kersten, secretaris, op 12 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven