Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0786/GA, 8 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/786/GA

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 maart 2011 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 juli 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de p.i. Haarlem.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van vier dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel zonder televisie, in afwachting van een overplaatsing.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er was een opstand op de luchtplaats. Klager zat in een afgesplitste groep. Tot tweemaal toe hebben zij getracht naar binnen te gaan, omdat iemand, [A] namens de directie, had toegezegd dat zij niet gestraft zouden worden. De groep ‘welwillenden’
voelde
zich in de steek gelaten. De sfeer was grimmig en er was ook groepsdruk van de ‘opstandelingen’. Klager heeft niets met de organisatie van de actie te maken. Die heeft de Gedeco georganiseerd. Klager werd eerst overgeplaatst naar het h.v.b. Zwaag en
kreeg toen pas een strafmelding. Klager is ook niet bij de zitting van de beklagcommissie geweest, maar rogatoir gehoord.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er was ‘een sit-down actie’ op de luchtplaats. Er is getracht de opstandelingen af te splitsen van de ‘welwillenden’. De directeur zat in het crisisteam en was niet fysiek aanwezig bij de luchtplaats. De crisiscommunicatie is verricht door [B]. Het is
zeer onwaarschijnlijk dat gemeld is dat de ‘welwillenden’ geen sanctie opgelegd zouden krijgen. De directeur hoort dit ook voor het eerst. Een dergelijke toezegging mocht ook niet gedaan worden. De Gedeco heeft bemiddeld voor de directie. Inhoudelijk
wordt verwezen naar de verslagen. Voor de algemene veiligheid liepen de gedetineerden uiteindelijk één voor één de inrichting weer in. Alle gedetineerden zijn dezelfde dag nog overgeplaatst en de meldingen zijn naar de betreffende inrichtingen gefaxt.

3. De beoordeling
Op 10 oktober 2010 heeft op de luchtplaats een opstand c.q. ordeverstoring plaatsgevonden. Het verslag van de ordeverstoring is opgemaakt op 11 oktober 2010, terwijl in de schriftelijke mededeling van de disciplinaire straf staat vermeld dat dit
verslag
dateert van 10 oktober 2010. Klager is op 11 oktober 2010 overgeplaatst naar het h.v.b. Zwaag. De beroepscommissie acht niet aannemelijk dat het verslag (tijdig) is aangezegd, zoals bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Pbw. Gezien het verhandelde
ter zitting acht de beroepscommissie het eveneens niet aannemelijk dat klager is gehoord zoals bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Pbw. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat de schriftelijke mededeling onverwijld is uitgereikt, zoals bedoeld
in artikel 58, eerste lid, van de Pbw. Reeds om deze redenen zal het beklag gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht termen aanwezig om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, J.G.A. van den Brand en dr. M. Kooyman, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 8 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven