Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 10/3004/GA, 3 augustus 2011, beroep
Uitspraakdatum:03-08-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 10/3004/GA

betreft: [klager] datum: 3 augustus 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Arnhem, locatie Arnhem-Zuid,

gericht tegen een uitspraak van 15 oktober 2010 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten.

De schriftelijke behandeling van deze zaak is aangehouden in afwachting van de uitspraak na behandeling ter zitting van de beroepscommissie in een soortgelijke zaak (Beroepscommissie 31 mei 2011, nr. 10/1995/GA). De beroepscommissie betreurt dat sedert
de afdoening van die zaak meer dan twee maanden zijn verstreken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat het klager niet wordt toegestaan zijn eigen televisie (tv) in te voeren.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Artikel 4.5.1.1. van de huisregels bepaalt welke voorwerpen gedetineerden onder hun berusting mogen houden. In deze lijst is de tv
niet
opgenomen. Verder verwijst hij naar de circulaire van 8 oktober 2009, kenmerk 5623586/DJI/09, betreffende de wijziging en aanvulling circulaire 5508700/07/DJI/standaardisering fondsen, waaruit blijkt dat gedetineerden 3 euro per week betalen voor een
combinatie van een tv en een aansluiting. De directeur kan de invoer van een eigen tv toestaan. In p.i. Arnhem is daar niet voor gekozen en is in alle verblijfsruimtes een flatscreen tv aan de muur bevestigd. Gedetineerden dienen een bedrag te betalen
van 3 euro per week voor het gebruik van de tv. Het om niet verstrekken van de tv en de aansluiting daarvan zou in strijd zijn met de landelijke circulaire.

Klager heeft naar aanleiding van het beroep niet nader gereageerd. Tegenover de beklagcommissie heeft hij aangegeven dat hij zijn eigen tv wil invoeren.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is allereerst van oordeel dat een tv niet kan worden aangemerkt als een voorwerp dat deel uitmaakt van de van rijkswege verzorgde inventaris nu dit voorwerp niet zonder tegenprestatie door het Rijk wordt verstrekt, maar tegen
betaling van geld wordt gehuurd. Uit de tekst van de circulaire standaardisering fondsen (5508700/07/DJI), gewijzigd per 8 oktober 2009, alsmede uit de toelichting daarop door de sectordirecteur Gevangeniswezen leidt de beroepscommissie af dat er door
de gedetineerde niet alleen voor de aansluiting wordt betaald, maar ook voor de huur van de tv. De beroepscommissie is van oordeel dat sprake is van een voorwerp als bedoeld in huisregel 4.5.1.2 ter zake waarvan het verzoek kan worden gedaan om deze
onder zijn berusting te houden.

De vraag is vervolgens of de directeur in redelijkheid negatief kon beslissen op het verzoek van klager tot het onder zijn berusting in zijn verblijfsruimte mogen hebben van zijn eigen tv. Naar het oordeel van de beroepscommissie kon de directeur
daartoe in redelijkheid beslissen. Daarbij is van belang dat er standaard een tv aan de muur van elke verblijfsruimte is bevestigd en dat de noodzaak tot het invoeren van een eigen tv daarom niet aanwezig is. Die noodzaak kan evenmin gevonden worden in
eventuele negatieve financiële gevolgen van de standaard aanwezigheid van de door de inrichting in elke verblijfsruimte aangebrachte tv. Immers, uit voormelde circulaire en toelichting van de sectordirecteur Gevangeniswezen leidt de beroepscommissie af
dat een gedetineerde, ook als hij een eigen tv invoert, 3 euro per week moet betalen voor de tv-aansluiting.
Anders gezegd: door de standaard aanwezigheid van de door de inrichting verstrekte tv komt de gedetineerde niet in een financieel nadeliger positie dan wanneer hij wel een eigen tv op zijn verblijfsruimte zou mogen hebben. Dat in een aantal
inrichtingen
(waaronder de inrichting waar klager voor zijn plaatsing in de p.i. Arnhem heeft verbleven) een andere uitvoering wordt gegeven aan de in de circulaire vermelde regels (door geen kosten voor de aansluiting in rekening te brengen als een gedetineerde
een
eigen tv invoert) doet hier niet aan af. Klager kan daar geen rechten aan ontlenen.

Dit leidt ertoe dat het beroep gegrond zal worden verklaard, dat de beslissing van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag alsnog ongegrond zal worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 3 augustus 2011

secretaris voorzitter

Naar boven