Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0597/TA, 28 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/597/TA

betreft: [klager] datum: 28 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 11 februari 2011 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 juni 2011, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam Over-Amstel, zijn namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerkster, en [...], hoofd behandeling, gehoord. Hoewel voor
klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag – voor zover in beroep aan de orde – betreft de weigering toestemming te verlenen voor telefonisch contact met een gescreend persoon op 4 november 2010.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In oktober 2010 heeft klager verzocht om screening van een contactpersoon. Na de screening is op 4 november 2010 in een
multidisciplinair overleg besloten klager toestemming te geven voor een bel- en bezoekregeling met deze gescreende persoon. Toen klager die avond probeerde met deze persoon te bellen ging dat niet. Klager heeft dit als een weigering ervaren. Er is
echter nooit een besluit genomen tot weigering van het telefonisch contact. Er diende slechts nog een aantal administratieve handelingen te worden verricht voordat het feitelijk mogelijk was voor klager de gescreende persoon te bellen, zoals het
inlichten van deze persoon en het bijschrijven van het telefoonnummer op klagers telefoonkaart. De afdelingsstaf heeft klager uitgelegd dat de screening administratief nog moest worden afgerond. Voor klager was de procedure helder. Een eventueel
telefonisch contact had in geval van dringende redenen die dag nog tot stand kunnen worden gebracht. Klager heeft er echter voor gekozen direct in beklag te gaan. Verder is niet aannemelijk dat zijn belangen zijn geschonden. Primair moet klager
niet-ontvankelijk in zijn beklag worden verklaard. Subsidiair dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken en de ter zitting van de beroepscommissie gegeven toelichting komt naar voren dat de inrichting op 4 november 2010 na een screening een contactpersoon heeft goedgekeurd, maar dat het vanwege nog te verrichten administratieve handelingen
voor klager niet diezelfde dag mogelijk was om direct telefonisch contact met deze persoon op te nemen. Hiermee is geen sprake van een beslissing tot weigering tot het voeren van een telefoongesprek zoals bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Bvt.
Mitsdien is er geen sprake van een beslissing zoals bedoeld in artikel 56 van de Bvt waartegen beklag openstaat. Klager dient derhalve alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag te worden verklaard. Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en drs. B. van Dekken, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 28 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven