Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0743/GM, 28 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/743/GM

betreft: [klager] datum: 28 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 1 maart 2011 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 mei 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam Over-Amstel, is klager gehoord. De tandarts verbonden aan de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van 26 november 2010, betreft het niet plaatsen van een kroon.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. De tandarts heeft aangegeven dat er een kroon moet worden geplaatst, maar weigert dit omdat de duur van klagers detentie niet lang genoeg zou zijn. Ook de medische dienst heeft zich te houden aan de regels
en dient de rechten van een gedetineerde te respecteren. Klager meent rechten te kunnen ontlenen aan het handboek gedetineerden. Klager zit thans nog preventief.

De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Tijdens klagers behandeling is niet gesproken over het plaatsen van een kroon bij klager. In het medisch dossier is op 26 november 2010 een eerste melding over problemen met een kroon. Klager is kort
daarna opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Tijdens het consult op 15 maart 2011 is de kroon niet besproken. Het handelen is derhalve niet gericht tegen de beslissing van de tandarts.
Klager heeft herhaaldelijk niet willen komen naar het spreekuur. De medische dienst streeft een correcte bejegening en behandeling na.

3. De beoordeling
Op grond van de stukken, waaronder het medisch dossier en de tandartskaart, is de beroepscommissie van oordeel dat de inrichtingstandarts niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Niet gebleken is dat het noodzakelijk is bij klager direct een kroon te
plaatsen. Verder komt uit de stukken naar voren dat de medische dienst ten aanzien van klagers klachten voldoende zorg heeft betracht. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, drs. M.F. van Brederode-Zwart en dr. H.J.P. Kroeze, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 28 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven