Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1417/GB, 28 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:28-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1417/GB

Betreft: [klager] datum: 28 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 april 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 21 oktober 2001 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zuid-Oost, locatie Roermond. Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor deelname aan een p.p. Op
15
oktober 2010 is het programma aangevangen en is klager administratief ondergebracht bij de p.i.a. Roermond. Op 7 maart 2011 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p. Op 9 maart 2011 is hij teruggeplaatst naar het huis van bewaring Roermond.

2.2. Bij mondelinge uitspraak van 23 juni 2011, met nummer GO 2011/289, van de beklagcommissie bij de p.i. Grave, is klagers beklag betreffende een disciplinaire straf wegens een positieve uitslag na een urinecontrole gegrond verklaard. De directeur
is niet in beroep gekomen waardoor deze uitspraak onherroepelijk is geworden. Een schriftelijk exemplaar van de aantekening mondelinge uitspraak was niet meer voorhanden. Uit nader telefonisch ingewonnen informatie is gebleken dat klager naar
aanleiding
van een positieve uitslag op een urinecontrole een disciplinaire straf van vijf dagen opgelegd heeft gekregen. Die straf is gelet op het in de inrichting bestaande sanctiebeleid, teruggebracht tot drie dagen. Een voorwaardelijke straf had niet
tenuitvoergelegd mogen worden na twee negatieve urinecontroles. De klacht is daarom gegrond verklaard en klager is voor twee dagen ten onrechte ondergane afzondering een tegemoetkoming toegekend van in totaal € 15,=.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager is teruggeplaatst op verdenking van het plegen van een strafbaar feit tijdens zijn p.p. De zaak is op 29 april 2011 voorgekomen en klager is vrijgesproken. Hij wil weer in het p.p. worden geplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is teruggeplaatst op verdenking van het plegen van een strafbaar feit. Toen hij daarvan was vrijgesproken heeft de inrichting er alles aan gedaan klager zo snel mogelijk weer in een p.p. geplaatst te krijgen. Uit een urinecontrole bleek dat
klager drugs gebruikt had. Als gevolg daarvan is de fasering stopgezet.

4. De beoordeling
4.1. In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hierbij is in aanmerking genomen dat gebleken is dat het beklag van klager tegen de opgelegde disciplinaire straf van vijf dagen insluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel gegrond is verklaard voor zover dit de duur van de opgelegde
straf
betreft. De selectiefunctionaris heeft daarom in redelijkheid kunnen besluiten klager vanwege drugsgebruik niet wederom in een p.p. te plaatsen.
Het beroep wordt dan ook ongegrond verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 28 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven