Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1769/GV, 25 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1769/GV

betreft: [klager] datum: 25 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens en hiertoe gemachtigd door

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 31 mei 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn adviseur voormeld, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil strafonderbreking voor de periode van 12 september 2011 tot en met 3 oktober 2011 teneinde het huwelijk van zijn zus in Turkije bij te wonen.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers aanwezigheid bij het huwelijk in het buitenland is niet noodzakelijk, zodat hij niet in aanmerking komt voor strafonderbreking.

De directeur van de PIA Roermond heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het verzoek om strafonderbreking.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zeven jaar en tien maanden met aftrek, wegens doodslag. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 10 februari 2012.

Krachtens artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling), kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, dat niet kan worden volstaan
met een andere vorm van verlof. In de artikelen 36 tot en met 38 van de Regeling staan de situaties beschreven waarbij strafonderbreking verleend kan worden. Het bijwonen van een huwelijk staat hierbij niet vermeld. Desondanks is een huwelijkssluiting
op zich niet uitgesloten. Nu echter in casu sprake is van huwelijkssluiting in het buitenland is, mede gelet hierop, de bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 34 van de Regeling onvoldoende aangetoond. Derhalve kan de beslissing van de
Staatssecretaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 25 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven