Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1854/GV, 25 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/1854/GV

betreft: [klager] datum: 25 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 juni 2011 genomen beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Staatssecretaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Staatssecretaris heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Het feit dat er nog zaken openstaan, weegt niet op tegen het belang van meer vrijheden in de forensisch psychiatrische kliniek (fpk).
Het Openbaar Ministerie heeft positief geadviseerd ter zake van verlofverlening.
Voor verdere behandeling heeft klager vrijheden nodig. De sociotherapeuten zullen hem begeleiden tijdens verlof. Zijn medepleger is in mei 2010 naar een half open inrichting gegaan. Klager heeft toen gekozen voor een behandeling in de fpk. Er is geen
enkele reden om te denken dat hij misbruik zou kunnen maken van zijn vrijheden. Hij wil zijn beroep graag mondeling toelichten.

Namens de Staatssecretaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op grond van artikel 15, vijfde lid, Pbw in de fpk Assen geplaatst. In het kader van zijn behandeling heeft de fpk een verzoek ingediend tot het verlenen van begeleide vrijheden op het terrein van de GGZ Drenthe met als doel het op
gecontroleerde wijze weer in aanraking komen met het leven buiten de kliniek. Tevens is een verzoek ingediend voor het verlenen van begeleide vrijheden binnen de stadsgrenzen van Assen voor het doen van zowel groepsboodschappen en persoonlijke
boodschappen. Voorts is een behandelverzoek ingediend voor het doen van werkzaamheden op een camping buiten de stad Assen.
Op 8 maart 2011 heeft een behandelplanbespreking plaatsgevonden. Aangegeven is dat klager niet altijd even open is. Hij onderhandelt graag. Getwijfeld wordt aan zijn motivatie. Besloten is om zijn proefbehandeling te verlengen met twee maanden, waarin
hij aan een aantal zaken kan werken. In mei 2011 is een nieuwe behandelplanbespreking gepland, waarbij zal worden bekeken of de proefplaatsing omgezet zal worden, waardoor klager aansluitend bij de fpk kan verblijven voor voortzetting van de
behandeling.
Klagers hoger beroep in zijn strafzaak is op 4 mei 2011 voor onbepaalde tijd aangehouden voor het opmaken van rapportages.
Locatie De Berg adviseert vanwege de openstaande zaak geen verloven toe te staan. Gelet op het bovenstaande lijkt het niet verstandig om in dit stadium al over te gaan tot het verlenen van vrijheden.

Namens de Staatssecretaris is door de selectiefunctionaris op 18 juli 2011 meegedeeld dat klager met ingang van 28 juni 2011 vanuit de fpk Assen is teruggeplaatst naar de locatie De Berg in verband met incidenten.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager zijn beroep mondeling toe te lichten af. De beroepscommissie overweegt hierbij dat een mondelinge behandeling de zeker in verlofzaken
wenselijke spoedige afhandeling doorgaans in de weg staat. Nu klager geen gronden heeft aangevoerd waarom hij gehoord wil worden, ziet de beroepscommissie geen aanleiding van voornoemd uitgangspunt af te wijken.

Klager heeft hoger beroep ingesteld tegen een veroordeling tot 20 maanden gevangenisstraf met aftrek, wegens mensenhandel. De fictieve datum invrijheidstelling is thans bepaald op 8 december 2011.

Klager was op grond van artikel 15, vijfde lid, van de Pbw in een psychiatrisch ziekenhuis, de fpk Assen, geplaatst.

Artikel 51, tweede lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen bepaalt dat indien sprake is van een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis op grond van artikel 15, vijfde lid, Pbw door de geneesheer-directeur van het
psychiatrisch ziekenhuis slechts verlof wordt verleend in overeenstemming met de Minister van Justitie, in casu de Staatssecretaris.

Uit artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) volgt dat incidenteel verlof kan worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer, waarbij klagers aanwezigheid noodzakelijk is en
dat
dit verlof onder begeleiding of bewaking kan plaatsvinden.

Klager heeft (begeleid) incidenteel verlof aangevraagd in verband met zijn proefbehandeling in de fpk.
De beroepscommissie stelt vast dat uit de nadere informatie namens de Staatssecretaris is gebleken dat klagers proefbehandeling in de fpk inmiddels is beëindigd in verband met incidenten en dat hij op 28 juni 2011 is teruggeplaatst naar de locatie De
Berg.
Derhalve is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan klagers beroep is komen te ontvallen en zal zij klager niet-ontvankelijk in het beroep verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven