Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1057/GB, 21 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1057/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 januari 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis (unit 6) te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 oktober 2009 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van unit 7 te Vught. Op 28 december 2010 is hij geplaatst in de gevangenis (unit 6) te Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Het gaat klager niet om de reisafstand voor het bezoek. Zijn vriendin woont in de regio Roermond. Destijds heeft klager wel aangegeven dat de reisafstand voor zijn ouders lastig was, maar dat geldt nu niet meer. Het was geen verzoek van klager om in de
gevangenis (unit 6) te Vught te worden geplaatst. Klagers eerste voorkeur was de locatie Roermond en zijn tweede voorkeur was de locatie Sittard. Klager wil alsnog graag overgeplaatst worden naar de locatie Roermond of de locatie Norgerhaven.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De celcapaciteit is beperkt in de inrichtingen in Zuid-Limburg. Klagers woonplaats is Nistelrode waardoor een plaatsing in de gevangenis (unit 6) te Vught gerechtvaardigd is. Indien klager een overplaatsing naar de locatie Norgerhaven wenst, dan kan
hij
een verzoek daartoe indienen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis (unit 6) te Vught is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Klagers vriendin woont in Weert en daarom wil
hij graag overgeplaatst worden naar een gevangenis in de omgeving van Roermond. Klager heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd waarom zijn vriendin hem niet in de gevangenis (unit 6) te Vught zou kunnen bezoeken. Overigens is klager niet verstoken van
bezoek. In beroep heeft klager tevens gewezen op de mogelijkheid hem te plaatsen in de locatie Norgerhaven. Nu dit subsidiaire verzoek gelet op de op het beroep gegeven toelichting niet begrijpelijk is, zal de beroepscommissie dit verzoek niet in de
beoordeling betrekken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven