Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1088/GB, 21 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:21-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1088/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 april 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de locatie Norgerhaven te Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 5 juli 2009 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
In de locatie Norgerhaven heeft klager de mogelijkheid om vakarbeid te verrichten en een diploma te behalen. Hierdoor zou klager meer perspectief hebben voor zijn toekomst. Omdat klager langgestraft is, is het monotone karakter van de arbeid in de
locatie Zuyderbos een weinig constructief vooruitzicht. In klagers verzoek tot overplaatsing is deze onderbouwing niet duidelijk geformuleerd. Daarvoor biedt klager zijn excuses aan. Klagers zus woont enkele maanden per jaar in Ommen. De penitentiaire
inrichting (p.i.) Hoogeveen is inderdaad dichterbij dan Veenhuizen, maar vakarbeid en opleiding is in die inrichting niet mogelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzocht in verband met zijn bezoek om te worden overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven. Dit in verband met bezoek dat afkomstig is vanuit Ommen. Klager is aangeboden om overgeplaatst te worden naar de p.i. Hoogeveen, deze inrichting is nabij
Ommen. Het bureau selectie- en detentiebegeleiding van de locatie Zuyderbos heeft laten weten dat klager niet naar de p.i. Hoogeveen wilde. Op oneigenlijke gronden is er om overplaatsing verzocht en daarom is het verzoek afgewezen. Het aanbieden van
arbeid en opleiding is geen selectiecriterium. Er is al jaren geen sprake meer van vakarbeid in de locatie Norgerhaven. Klager kan zich ten aanzien van het aanbod van arbeid en opleiding richten tot het personeel in de locatie Zuyderbos.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Vakarbeid en opleiding behoren niet tot de
selectiecriteria. Overigens is er in de locatie Norgerhaven geen sprake meer van vakarbeid. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van bc. L. van Alff, secretaris, op 21 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven