Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0955/GB, 20 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:20-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/955/GB

Betreft: [klager] datum: 20 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.H. van den Elzen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 maart 2011 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de locatie Esserheem te Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 juni 2007 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Alphen aan den Rijn. Op 23 februari 2011 is hij overgeplaatst naar de locatie Esserheem, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is vanuit de locatie Esserheem op 28 oktober 2010 teruggeplaatst naar de gevangenis Alphen aan den Rijn. Vervolgens is hij op 21 februari 2011 weer geselecteerd voor en op 23 februari 2011 overgeplaatst naar de locatie Esserheem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Er is meerdere malen sprake geweest van een gewijzigde situatie met betrekking tot het al dan niet rechtmatig verblijf in Nederland. Ten tijde van de terugplaatsing naar de gevangenis Alphen aan den Rijn heeft nader onderzoek uitgewezen dat de
selecteur
ten tijde van de besluitvorming niet in het bezit was van de meest actuele stand van zaken.

4. De beoordeling
4.1. De locatie Esserheem te Veenhuizen is een inrichting voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Dit is tevens een inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen als bedoeld in art. 20b,
tweede lid aanhef en onder b, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden.

4.2. Klager is in eerste aanleg tot een vrijheidsstraf veroordeeld. Bovendien is klager tot ongewenst vreemdeling verklaard en heeft hij een strafrestant van meer dan vier maanden. Voor dergelijke gedetineerden is de locatie Esserheem bestemd. Bij
aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. De selectiefunctionaris heeft kunnen aannemen dat van dergelijke omstandigheden niet is gebleken. De selectiefunctionaris kan niet worden
aangerekend
dat hij klager voor een andere inrichting selecteerde op het moment dat bekend werd dat klager niet langer ongewenst was verklaard, terwijl nadien bleek dat deze beslissing op dat moment was ingetrokken, waarna hij later wederom ongewenst is verklaard.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 20 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven