Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/1132/GB, 18 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 11/1132/GB

Betreft: [klager] datum: 18 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 april 2011genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Alphen aan den Rijn afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 februari 2011 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Ter Apel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Vanwege medische omstandigheden van enkele familieleden en het feit dat zijn vriendin geen rijbewijs heeft, wil klager graag worden overgeplaatst.
Klagers raadsman, mr. R.P.G. van der Weide, heeft ter nadere toelichting bij brief van 10 juni 2011 een medische verklaring betreffende klagers grootouders overgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is voor het parket Leeuwarden ingesloten in een aanpalend arrondissement. Een verplaatsing buiten het ressort dan wel het aanpalende arrondissement betekent een toename in de transportlijnen. De medische omstandigheden van de familieleden zijn
niet nader onderbouwd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over de
bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Ten aanzien van de later door de raadsman overgelegde medische verklaring wordt opgemerkt dat deze niet betreft personen die in het beroepschrift worden genoemd.
Los daarvan is niet gebleken dat klager, als gevolg van het niet kunnen reizen van de grootouders, geheel van bezoek verstoken zou zijn.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 18 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven