Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0546/GA, 18 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/546/GA

betreft: [klager] datum: 18 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

gericht tegen een uitspraak van 11 februari 2011 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 juni 2011, gehouden in de p.i. Amsterdam
Over-Amstel , is [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Nieuwegein, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft – voor zover in beroep aan de orde – het niet nakomen van de zorgplicht als bedoeld in artikel 42 van de Pbw (te weten: toegang tot de medische dienst).

De beklagrechter heeft het in beroep aan de orde zijnde beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep haar tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur heeft beroep ingesteld omdat de uitspraak van de beklagrechter voor haar onbegrijpelijk is. In het klaagschrift en ook tijdens de behandeling van het beklag ter zitting is in het geheel niet gesproken over de zorgplicht van de directeur
met
betrekking tot de toegankelijkheid van de medische dienst. Vervolgens doet de beklagrechter daar wel een uitspraak over.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Door de directeur is aangevoerd dat het onderzoek van de beklagcommissie onvoldoende en/of onvolledig is geweest. Daargelaten de juistheid van de stelling van de directeur, kan daaraan voorbij worden gegaan nu het beklag in beroep opnieuw ten gronde
wordt beoordeeld.

In beroep heeft de directeur een lijst overgelegd met daarop vermeld de data waarop klager contact heeft gehad met de medische dienst van de inrichting. In de periode tussen 1 september 2010 en 7 februari 2011 is klager 20 keer gezien door de medische
dienst van de p.i. Nieuwegein en is hij tweemaal gedurende meerdere dagen opgenomen geweest in een ziekenhuis. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat de medische dienst van de p.i. Nieuwegein voor klager voldoende toegankelijk is geweest en dat de
directeur daarmee heeft voldaan aan de zorgplicht als bedoeld in artikel 42 van de Pbw. Dat betekent dat de uitspraak van de beklagcommissie – voor zover in beroep aan de orde – niet in stand kan blijven en dat dit onderdeel van het beklag alsnog
ongegrond moet worden verklaard.
De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat, voor zover klager bedoeld heeft te klagen over onjuist medisch handelen van de inrichtingsarts of de verpleegkundige, deze klacht eerst ter bemiddeling dient te worden gezonden aan de Medisch Adviseur en
dat na die bemiddeling beroep kan worden ingesteld bij de Raad. Het had daarom voor de hand gelegen dat de beklagcommissie deze klacht ter bemiddeling had doorgezonden aan de Medisch Adviseur. De beroepscommissie zal dat in dit geval achterwege laten
nu
klager niet langer gedetineerd is en bemiddeling in dat geval niet meer mogelijk is.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt – voor zover in beroep aan de orde – de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.H. de Wild, voorzitter, J.M.L. Pattijn MSM en mr. Th.E.M. Wijte, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 18 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven