Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0232/GA, 14 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/232/GA

betreft: [klager] datum: 14 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 januari 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 25,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende afwijzing incidenteel verlof, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft – zakelijk weergegeven - het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat klager en zijn familie veel emotionele schade hebben opgelopen door de weigering toestemming te verlenen voor incidenteel verlof om afscheid van
zijn oma te nemen. Zij is overleden en wordt in Suriname begraven. Doordat niet de gehele familie bij haar overlijden aanwezig heeft kunnen zijn, heeft de familie de overtuiging dat de geest van klagers oma niet tot rust kan komen. Door klagers
schizofrenie komt de klap van haar overlijden nog harder aan. De familie legt de schuld bij klagers moeder. Klager wil een flinke schadevergoeding.

De directeur heeft daarop aangegeven zich neer te leggen bij de uitspraak van de beklagcommissie

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt voorop dat de tegemoetkoming enkel is bedoeld voor door klager ondervonden ongemak. Alleen indien sprake is van materiële schade en deze eenvoudig is te begroten, is er aanleiding schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de
bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In onderhavig beroep bestond het ongemak voor klager hierin, dat hij niet in de gelegenheid is gesteld afscheid te nemen van zijn inmiddels overleden oma. De beroepscommissie kan zich verenigen met de door
de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van der Pol, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 14 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven