Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 11/0791/GA, 11 juli 2011, beroep
Uitspraakdatum:11-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 11/791/GA

betreft: [klager] datum: 11 juli 2011

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 28 februari 2011 van de beklagcommissie bij de locatie Tafelbergweg te Amsterdam, voor zover daartegen beroep is ingesteld,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de beklagen en de uitspraak van de beklagcommissie
De beklagen betreffen:
(1) het twee keer uitvallen van klagers sportmoment zonder dat daar compensatie voor wordt geboden;
(2) en het gedurende drie weken geen gebruik kunnen maken van de bibliotheekvoorziening.

De beklagcommissie heeft beide beklagen ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. In het dagprogramma zijn conform de Pbw twee sportmomenten opgenomen, te weten op maandag en donderdag. Het sportmoment is één keer uitgevallen vanwege
het
personeel en één keer zonder dat hiervoor een reden is opgegeven. Klager is op beide momenten ingesloten. Nu de directeur niet met zekerheid kan zeggen of de uitgevallen sportmomenten zijn gecompenseerd, moet de klacht gegrond worden verklaard. Met
betrekking tot het uitvallen van de bibliotheekmomenten mag het feit dat extra materiaal uit de bibliotheek kan worden verkregen geen compensatie zijn voor insluiting. De beklagcommissie heeft in haar overweging de essentie van de klacht gemist en het
klaagschrift had gegrond verklaard moeten worden. De afdeling van klager was overigens niet op de hoogte van de sluiting van de bibliotheek en het meenemen van extra materiaal als compensatie speelt hier dan ook geen rol.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Ten aanzien van beklag (1) kan hetgeen in beroep is aangevoerd naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.
Ten aanzien van beklag (2) kan de beroepscommissie zich niet verenigen met de beslissing van de beklagcommissie het beklag ongegrond te verklaren. Op grond van artikel 48 van de Pbw heeft klager recht op wekelijks gebruik van de bibliotheek en draagt
de
directeur zorg dat daarvoor in aanmerking komende functionarissen in deze activiteit kunnen voorzien. Nu klager drie weken lang geen gebruik heeft kunnen maken van de bibliotheek heeft de directeur niet voldaan aan zijn zorgplicht. Gezien het
vorenstaande zal de beroepscommissie het beroep gegrond verklaren, zal zij de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Nu de gevolgen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, komt aan klager een financiële
tegemoetkoming toe. De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van beklag (1) ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van beklag (2) gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 15,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van A. Verwest, secretaris, op 11 juli 2011

secretaris voorzitter

Naar boven